31 augustus 2018

Onderzoek brengt pijnpunten ouderenzorgsector aan het licht

Het ‘Sociaal Fonds Ouderenzorg’ voerde onderzoek om zicht krijgen op belangrijke trends in het werkveld. Daaruit bleek dat werknemers in de ouderenzorg het teamfunctioneren als belangrijkste struikelblok zien, samen met conflicthantering en probleemoplossend werken. Ook werkgevers geven deze aan als pijnpunten. Deze zaken worden door de onderzoekers ook meteen als grootste opleidingsbehoeften genoteerd. Daarnaast bracht het onderzoek nog een aantal andere zaken aan het licht waarop het Sociaal Fonds wil inspelen via hun opleidingsaanbod.

Lees meer
30 augustus 2018

42,7% meer mensen met dementie tegen 2035

Het aantal mensen met dementie zou in Vlaanderen gemiddeld met 42,7 % stijgen tegen 2035. Die cijfers maakten het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimerliga Vlaanderen samen bekend. Voor Vlaanderen wordt het aantal mensen met dementie momenteel geschat op 131 818. Dat aantal zou stijgen naar meer dan 188 000 in 2035. In enkele vooral landelijke gemeenten in Limburg en de Kempen, kan de stijging zelfs oplopen tot 90%.

Lees meer
03 augustus 2018

Vermaatschappelijking van de zorg in Brussel

Het Vlaams welzijnsbeleid heeft een uitdrukkelijke keuze gemaakt voor vermaatschappelijking van de zorg en beoogt daarbij dat mensen voor hun dagelijkse zorg zo veel mogelijk terechtkunnen bij hun informeel netwerk (familie, vrienden en buren). Maar is dit haalbaar voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving? Om een antwoord te formuleren op deze vraag voerde het Kenniscentrum WWZ samen met Inclusief Brussel een onderzoek uit om na te gaan in welke mate Brusselaars kunnen terugvallen op een dergelijk netwerk.

Lees meer
06 april 2018

Meer personeel en werkbaar werk in WZC

De zorgzwaarte in de woonzorgcentra stijgt. Bewoners hebben meer ondersteuning nodig. De Vlaamse regering voorziet dit jaar 14 miljoen euro voor een betere ondersteuning van bewoners en voor werkbaar werk bij het personeel. Zo kunnen er ongeveer 250 extra voltijdse medewerkers bijkomen.

Lees meer
03 april 2018

Bijna 9 op 10 jonge grootouders voelt zich overbevraagd

Wie voor het eerst grootouder wordt, wil vaak een belangrijke rol opnemen in de opvoeding van zijn kleinkind. Grootouders ervaren dit vaak als een belangrijke mijlpaal in hun leven. Toch maken zij zich zorgen over de haalbaarheid daarvan: de combinatie met het eigen beroepsleven en mantelzorg weegt zwaar. Zo blijkt uit een grootschalig onderzoek van de Gezinsbond bij grootouders.

Lees meer
03 april 2018

Meer dan 500 meldingen van ouderenmis(be)handeling in 2017

Het aantal meldingen van ouderenmis(be)handeling steeg vorig jaar tot ruim 500. Dat zijn er maar liefst 15 procent meer dan in 2016. Dit blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn. “De problematiek hangt in Vlaanderen nog te veel in de taboesfeer.”

Lees meer
03 april 2018

Federaal Kenniscentrum Gezondheidszorg vraagt betere geestelijke gezondheidszorg voor ouderen

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg pleit in een nieuwe studie voor een betere geestelijke gezondheidszorg voor ouderen. De studie brengt de noden van deze doelgroep terecht onder de aandacht. Het KCE pleit voor een verruiming van de geestelijke gezondheidszorg van ‘volwassenen’ naar ouderen. Een goede geestelijke gezondheid, zingeving en een gevoel nog nuttig te zijn en er nog bij te horen zijn allemaal essentieel om ‘goed ouder te worden’.

Lees meer
18 november 2016

Belang van het gordelroosvaccin voor ouderen

Ouderen krijgen te maken met een natuurlijke afname van het immuunsysteem, waardoor zij vatbaarder zijn voor infecties. Vaccinatie kan een belangrijke preventieve maatregel zijn. Ondanks de hoge prioriteit voor preventie geven de meeste Europese lidstaten, waaronder België, niet meer dan 3% van het gezondheidszorgbudget hieraan uit. Een werkgroep van vaccinatiedeskundigen oordeelt in een nieuw rapport dat er belangrijke medische argumenten (de medische noodzaak en als gevolg daarvan het belang ouderen gelijke toegang te geven) en maatschappelijke argumenten (vergrijzing, gezond ouder worden en vaccinatie als effectieve preventie methode) zijn om het vaccinatie schema voor 65-plussers in België uit te breiden met het gordelroos vaccin (herpes zoster).

Lees meer
28 oktober 2016

Mantelzorgers van ouderen zijn gemiddeld 4,2 uur per dag met zorg bezig

Studie Koning Boudewijnstichting

Mantelzorg voor thuiswonende ouderen is een onmisbaar onderdeel van de zorg in ons land geworden. Uit een unieke studie van de UCL in opdracht van de Koning Boudewijnstichting, blijkt dat de gemiddelde economische waarde van mantelzorg schommelt tussen 267 euro per maand en 1.194 euro per maand. In 6 op de 10 gevallen gaat het om een niet inwonende mantelzorger. De Koning Boudewijnstichting wijst op de blijvende nood aan ondersteuning voor mantelzorgers.

Lees meer
08 april 2016

Seksualiteit in het woonzorgcentrum blijft een taboe

Seksualiteit en intimiteit zijn ook op latere leeftijd belangrijke thema’s in het leven. Onderzoek toont aan dat mensen tot op hoge leeftijd seksueel actief blijven. Seksualiteit in het woonzorgcentrum blijft echter nog al te vaak een taboe. Er bestaat veel onwennigheid bij medewerkers, waardoor ze vaak niet weten hoe te reageren. Dat blijkt uit een onderzoek dat de hogeschool Odissee en consultancybureau JVV Q in Zorg in 2015 hebben uitgevoerd bij 400 medewerkers van woonzorgcentra.

Lees meer
06 Januari 2014

Wereldwijd hebben 44 miljoen mensen dementie

Studie van Alzheimer Disease International

Het aantal personen dat aan dementie lijdt, is in de loop van de 3 laatste jaren wereldwijd met 22 procent gestegen. In de hele wereld gaat het nu in totaal om 44 miljoen mensen. Dat blijkt uit een studie van de organisatie Alzheimer Disease International. De G8-top over dementie die plaatsvond op 10 en 11 december 2013, moest dan ook aangegrepen worden om het werken rond dementie te versterken.

Lees meer
20 September 2011

Dementie: welke niet-pharmacologische interventies?

Rapport Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg publiceert een rapport over de aanpak van dementie zonder geneesmiddelen. Het KCE vestigde al in 2009 de aandacht op beperkingen en gevaren van geneesmiddelen voor Alzheimer patiënten. Het nieuwe rapport onderzoekt de werkzaamheid van 30 interventies zonder geneesmiddelen, die gericht zijn op het helpen van mensen met dementie en hun verzorgers.

Lees meer