18 juli 2024

27,8% van de 65-plussers leefde in 2022 in energiearmoede

27,8% van de 65-plussers leefde in 2022 in energiearmoede. Dat blijkt Uit de nieuwe Barometer energiearmoede van de Koning Boudewijnstichting. In deze editie staat de energiecrisis van 2022 centraal, die veel Belgische huishoudens onder druk heeft gezet. 

Lees meer
17 juli 2024

Wie staat op de wachtlijst voor een sociale woning?

Dat de wachtlijst voor sociale woningen erg lang zijn, weten we. Maar over hoeveel mensen gaat het nu echt? En wie zijn die mensen die sociaal willen huren? Het Vlaams Huurdersplatform deed er onderzoek naar. Wij duiken in een aantal cijfers.

Lees meer
13 Januari 2023

Oudere sollicitanten vallen het vaakst uit de boot op de arbeidsmarkt

Op de Europese arbeids­markt wordt geen enkele groep in de samenleving zo hard gediscrimineerd als ouderen. Dat blijkt uit doctoraatsonderzoek van Louis Lippens (UGent), onder begeleiding van professor Stijn Baert. Waar wereldwijd vooral mensen met een beperking naast een job grijpen, is in Europa ‘leeftijd’ het belangrijkste criterium waarop gediscrimineerd wordt. Oudere sollicitanten (rond de 50-plus) hebben gemiddeld 48% minder kans dan jongere sollicitanten (rond de 30-plus) om op een sollicitatiegesprek te worden uitgenodigd.

Lees meer
15 juli 2022

Vergrijzingscommissie: “Sociale uitgaven voor vergrijzing bijna 30% in 2070”

De sociale uitgaven voor de vergrijzing in ons land zullen in 2070 29,5% van het bruto binnenlands product (bbp) uitmaken. Die uitgaven, zoals pensioenen en de gezondheidszorg, bedroegen in 2019 nog 24,5% en zouden in 2049 pieken met 29,7%. Het armoederisico van gepensioneerden zou tegen 2070 wel dalen. Dat blijkt uit het laatste jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing.

Lees meer
08 juli 2022

Iedereen Verdient Vakantie biedt oplossing voor 16% ouderen in vakantiearmoede

Vorig jaar leefde 16% van de Vlaamse ouderen in een huishouden dat in vakantiearmoede verkeert. Om financiële redenen kunnen ze zich geen week vakantie veroorloven. De Vlaamse Ouderenraad zet daarom graag ‘Iedereen Verdient Vakantie’ in de kijker. Dit netwerk van Toerisme Vlaanderen helpt drempels weg te werken, zodat vakantie voor velen opnieuw een mogelijkheid wordt. Zowel voor vakantiegangers met een handicap of met bijzondere noden, als voor wie over een beperkt budget beschikt.

Lees meer
09 juli 2021

Rekenhof bevestigt bezorgdheden Vlaamse Ouderenraad over zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Uit onderzoek van het Rekenhof naar het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood blijkt dat de termijn om zo'n budget te ontvangen, gunstig evolueert. Maar ook blijkt dat de doelgroep niet altijd bereikt wordt en dat bepaalde berekeningen er toe leiden dat zorgbehoevenden met een beperkt inkomen toch niet in aanmerking komen. Tal van ouderen lopen zo financiële steun mis. Het Rekenhof bevestigt daarmee de knelpunten die de Vlaamse Ouderenraad in 2018 al aankaartte. We pleiten nu om die onderbescherming snel aan te pakken.

 

Lees meer
19 March 2021

Info over pensioenen vanaf nu op PensionStat.be

Begin maart is PensionStat.be van start gegaan. Via dit nieuwe kennisplatform krijg je toegang tot actuele informatie over pensioenen in België. De drijvende krachten achter het project zijn Sigedis, de Federale Pensioendienst en het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen van zelfstandigen.

Lees meer
12 februari 2021

Europese genderpensioenkloof blijft groot

In 2019 ontvingen vrouwen in de Europese Unie gemiddeld 29% minder pensioen dan mannen. In vergelijking met 2010 is de genderpensioenkloof met 4.5 procentpunten afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat. Met een kloof van 31,9% ligt er ook in België nog veel werk op tafel om dit verschil weg te werken.

Lees meer
13 november 2020

Bijna 4 op de 10 werklozen tussen 50 en 64 jaar

Uit de laatste cijfers van Statistiek Vlaanderen over vervangingsinkomens blijkt dat in 2018 de leeftijdsgroep van 50- tot 64-jarigen met 39% een groter aandeel vertegenwoordigt bij de werklozen in Vlaanderen dan de 18- tot 34-jarigen (30%) en de 35- tot 49-jarigen (31%).

Lees meer
10 Januari 2020

Stijging van het aantal klachten over energie in 2019

De federale Ombudsdienst voor Energie heeft tijdens het werkingsjaar 2019 in totaal 7.055 klachten ontvangen (5% meer dan in 2018 en 22% meer dan in 2017), waarvan 64,15% Nederlandstalige klachten, 35,83% Franstalige en 0,02% Duitstalige klachten. De klachten gingen vooral over verkoop- en marktpraktijken van energieleveranciers. Een probleem dat de Vlaamse Ouderenraad ook eerder al aankaartte.

Lees meer
20 December 2019

Nieuw armoedeverslag pleit voor een sociaal klimaatbeleid

Het Steunpunt Armoedebestrijding focust in zijn nieuw tweejaarlijks verslag op ‘Duurzaamheid en armoede’. Daarin wordt het idee dat personen in armoede niet geïnteresseerd zouden zijn in de toekomst van onze planeet van tafel geveegd en vraagt het steunpunt meer aandacht voor het sociale luik in het klimaatbeleid.

Lees meer
28 november 2019

Steeds meer Belgen sparen voor aanvullend pensioen

3.759.000 Belgen hebben dit jaar een aanvullend pensioen. Dat is een stijging van 2% ten opzichte van 2018. Dat blijkt uit de jongste editie van ‘De tweede pensioenpijler in beeld’, een publicatie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) over het aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen.  

Lees meer
11 juli 2019

Vergrijzingskosten pieken in 2040, daarna geleidelijke daling

Volgens de nieuwste vooruitzichten van de Studiecommissie voor de Vergrijzing stijgen de sociale uitgaven voor de vergrijzing tegen 2040 met 3,8% van het bruto binnenlands product (bbp). De armoede onder gepensioneerden zal volgens de Vergrijzingscommissie gestaag blijven dalen tot 2070, als gevolg van de hogere minimumuitkeringen en van het feit dat meer vrouwen nu een eigen pensioen hebben opgebouwd.

Lees meer
28 juni 2019

Armoederisico 65-plussers stijgt terug naar 15%

De sterke daling van het armoederisico onder ouderen lijkt zich niet meer verder te zetten. De voorbije jaren bleef het armoederisico voor 65-plussers in Vlaanderen hangen op 14%, en nu stijgt het terug naar 15%. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. De cijfers sluiten aan bij de vaststelling dat de koopkracht van ouderen met een laag pensioen de laatste jaren is afgenomen. Voor de algemene bevolking ligt het armoederisico op 12,9%.

Lees meer
21 March 2019

Barometer Energiearmoede: meer mensen vrezen huis niet te kunnen verwarmen

De jaarlijkse Barometer Energiearmoede van de Koning Boudewijnstichting toont aan dat 21,7% van de Belgische gezinnen in 2017 kampte met een of andere vorm van energiearmoede, wat betekent dat er een lichte stijging is tegenover 2016. Alleenstaanden, voornamelijk vrouwen ouder dan 65 jaar en eenoudergezinnen, in grote meerderheid moeders met kinderen, zijn het meest getroffen. Het risico op energiearmoede is groter bij huurders, in het bijzonder bij sociale huurders, en bij gezinnen in of op zoek naar een kleine goedkope woning.

Lees meer