17 juni 2022

Onze reactie op het Vlaams Ouderenbeleidsplan

Op 25 maart 2022 keurde de Vlaamse regering het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2020-2025 goed. De manier waarop we als Vlaamse Ouderenraad een bijdrage hebben kunnen leveren aan dat plan, stemt ons tevreden. Bovendien waarderen we de inhoud van het nieuwe plan. Toch zien we enkele belangrijke pijnpunten.

Lees meer
23 oktober 2020

Vlaamse Ouderenraad pleit voor structurele inspraak van ouderen op lokaal niveau

Advies 2020/3 Naar een sterker kader voor lokale ouderenbeleidsparticipatie

Nu verschillende gemeenten hun participatiebeleid evalueren en bijsturen, is er sprake van ongerustheid op het terrein: zal de stem van ouderen nog structureel verankerd zijn in de nieuwe participatiekanalen? Met het advies ‘Naar een sterker kader voor lokale ouderenbeleidsparticipatie’ geeft de Vlaamse Ouderenraad weerklank aan die bezorgdheden.

Lees meer
10 Januari 2020

Uitgangspunten voor het nieuw Vlaams ouderenbeleidsplan

Advies 2019/5 over de uitwerking van het Vlaams ouderenbeleidsplan 2020-2025

De nieuwe Vlaamse regering heeft de opmaak van een nieuw Vlaams ouderenbeleidsplan aangekondigd, ter opvolging van het vorige plan dat in 2020 teneinde loopt. Het nieuwe plan zal de periode 2020-2025 overspannen en moet aandacht voor de noden van ouderen in elk beleidsdomein verankeren. In aanloop naar dat nieuwe plan schreef de Vlaamse Ouderenraad een advies met aanbevelingen voor een optimale aanpak en opbouw, waarbij lessen getrokken worden uit de vorige ouderenbeleidsplannen.

Lees meer
04 oktober 2019

Onze eerste blik op het Vlaamse regeerakkoord

De nieuwe Vlaamse regering is een feit. In een omvangrijk regeerakkoord schetst de regeringsploeg haar plannen voor de komende vijf jaar. In een eerste analyse vindt de Vlaamse Ouderenraad verschillende van zijn prioriteiten voor ouderen in het regeerakkoord terug. Dat is hoopgevend. Tegelijk roept het regeerakkoord diverse bezorgdheden op, en blijven een aantal prangende vragen voorlopig onbeantwoord.

Lees meer
10 mei 2019

Waarom de ouderenzorg wel een stemtest waard is

Nils Vandenweghe betreurt dat geen enkele stemtest wakker ligt van de ouderenzorg. Toch zijn er heel wat prioriteiten voor het Vlaamse en federale zorgbeleid dat politieke partijen de komende jaren moeten uitvoeren.

Lees meer
14 november 2016

Visietekst 'Beleidsparticipatie van ouderen'

De Vlaamse Ouderenraad werkte in 2016 een nieuwe visietekst uit rond de beleidsparticipatie van ouderen, aangevuld met een specifiek luik toegespitst op de rol van de lokale ouderenraden. De nota benadrukt het belang van de participatie van ouderen aan beleidsvoorbereiding en beleidsbeïnvloeding en vertrekt vanuit de uitdagingen voor de toekomst.

Lees meer
03 juni 2016

Advies 2016/3: Ontwerp van het Vlaams ouderenbeleidsplan 2015-2020

Anderhalf jaar na haar aantreden moet elke Vlaamse regering een Vlaams ouderenbeleidsplan opstellen, waarin ze een overzicht geeft van het beleid dat de regering wil voeren voor de ouderen in Vlaanderen. In een nieuw advies geeft de Vlaamse Ouderenraad zijn bemerkingen bij het ontwerp van het Vlaams ouderenbeleidsplan 2015-2020. De Vlaamse Ouderenraad steunt de grote speerpunten die de Vlaamse regering naar voor schuift, maar merkt tegelijk op dat onvoldoende vertrekt vanuit een globale evaluatie en toekomstvisie, en dat een aantal belangrijke deelthema’s ontbreken (waaronder mobiliteit, armoede en leeftijdsdiscriminatie).

Lees meer
08 mei 2015

Advies 2015/2: Regionale overlegplatformen in de provincies

Naar aanleiding van de afbouw van de bevoegdheden van de provincies pleit de Vlaamse Ouderenraad voor de voortzetting van de regionale overlegplatformen van de ouderenraden. Deze overlegplatformen spelen een belangrijke rol als uitwisselingskanaal en leernetwerk voor lokale ouderenadviesraden. De Vlaamse Ouderenraad pleit er dan ook voor dat de ondersteuning ervan, die momenteel door de provincies wordt voorzien, in de toekomst voortgezet wordt vanuit Vlaanderen.

Lees meer
21 november 2014

Advies 2014/3: Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020

In 2014 loopt het tweede Vlaams Ouderenbeleidsplan ten einde. Ter voorbereiding van het toekomstige Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 heeft de Vlaamse Ouderenraad op eigen initiatief een advies opgesteld dat aandacht besteedt aan de optimale vorm, structuur en methodiek voor het nieuwe ouderenbeleidsplan.

Lees meer
11 april 2011

Advies 2010/4: Decreet Lokaal Ouderenbeleid

In dit advies geeft de Vlaamse Ouderenraad vier aanbevelingen voor de herziening van het ‘decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams Ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen’. Het advies werd reeds overgemaakt aan de Coördinerend minister voor Ouderenbeleid.

Lees meer