14 September 2023

Vlaams Bouwmeester publiceert inspiratiegids rond samenwonen

Door verschillende redenen ontstaat het besef dat we het qua woonbeleid over een andere boeg moeten gooien. De Vlaamse overheid bepleit al enkele jaren dat we dichter bij elkaar, compacter en kleiner moeten gaan wonen in bestaande kernen. En de Vlaamse Bouwmeester brengt er nu een inspiratiegids over uit. Daarin bundelt hij samen met andere experten een aantal inzichten. Aan de hand van 19 projecten biedt hij inspiratie voor de realisatie van een toekomstbestendig woonlandschap in Vlaanderen. Ook voor ouderen.

Lees meer
25 juni 2021

Een blik op jouw gemeente

Nieuwe Gemeente-Stadsmonitor 2021

Hoe is het gesteld met beleidsthema’s zoals wonen, veiligheid en mobiliteit in jouw gemeente? Welke financiële middelen zetten lokale besturen in voor hun werking? Hoe tevreden zijn de inwoners over de voorzieningen in hun gemeente of stad? De nieuwe Gemeente-Stadsmonitor van het Agentschap Binnenlands Bestuur combineert meer dan 300 indicatoren uit registratiedatabanken met meer dan 100 indicatoren uit de burgerbevraging. Zo krijgen zowel lokale besturen als iedereen die met de cijfers aan de slag wil een blik op de situatie in de eigen gemeente.

Lees meer
02 april 2021

1 op 4 ouderen leeft in energiearmoede

Uit de nieuwe Barometer energiearmoede van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat in 2019 in België 25,6% van de 65-plussers in energiearmoede leeft. Om hun basisbehoeften te vervullen, hebben zij problemen om de facturen van hun energievoorzieningen te betalen. Het Platform tegen Energiearmoede vraagt in te zetten op een ‘participatieve renovatieaanpak’ om het tij te keren.

Lees meer
07 augustus 2020

Resultaten barometerbevraging bij lokale ouderenraden

Aan de hand van een barometerbevraging tracht Vlaamse Ouderenraad · Lokaal regelmatig zicht te krijgen op de werking, ondersteuning en toekomstwensen van de lokale ouderenraden. Ook in 2019 deden we een bevraging. Dat was een bijzonder jaar met veel vernieuwing. De start van een nieuwe lokale bestuursperiode betekent in veel gemeenten dat ook lokale adviesraden opnieuw samengesteld werden. Daarnaast dienden de gemeentebesturen ook hun meerjarenplan op te stellen, wat ook een invloed heeft op de werking van lokale ouderenraden.

Lees meer
25 april 2019

Woonsurvey 2018: slechts 1 op 2 ouderen bereid om te verhuizen

Vorig jaar werden op initiatief van de minister bevoegd voor Wonen 3 000 huishoudens in Vlaanderen mondeling bevraagd over hun woonsituatie. Net zoals bij vorige metingen levert deze bevraging gedetailleerde informatie over de woningen, de woonuitgaven, betaalbaarheid, kwaliteit, eigen woningbezit, … De Vlaamse Ouderenraad laat zijn licht schijnen op de resultaten en roept de Vlaamse regering op om hiervan een speerpunt te maken in de volgende legislatuur.

Lees meer
03 augustus 2018

Boek ‘Ouder worden op het Vlaamse platteland'

Over zorg, wonen en ruimtelijk ordenen in dun bevolkte gebieden

Dit boek gaat na in welke mate het Vlaamse platteland geschikt is om op een waardige manier ouder te worden. Vlaanderen vergrijst immers aan een snel tempo. Vooral de Vlaamse plattelandsgemeenten zullen een groot deel van die vergrijzing op zich nemen. Hiervoor neemt het boek twee gebieden onder de loep: de rurale Westhoek en de meer verstedelijkte, maar nog steeds landelijke Kempen. Het zet een ruimtelijk model op poten en geeft beleidsaanbevelingen mee.

Lees meer
27 april 2018

Barometer 2018: lokale ouderenraden in cijfers

Voor de tweede keer bevroeg Vlaamse Ouderenraad · Lokaal de lokale ouderenraden in Vlaanderen. Over hun werking, de ondersteuning waarvan ze gebruik maken en hun toekomstige plannen en noden. De resultaten van deze barometer ontdek je in ‘Lokale ouderenraden in cijfers’.

 

Lees meer
09 March 2018

Zo’n 20% meer thuiswonende tachtigplussers tegen 2027

Het aantal alleenwonende 80-plussers en 80-plussers in een tweepersoonshuishouden stijgt in de komende 10 jaar met bijna 20%. Uit deze cijfers blijkt duidelijk het belang van woningen die aangepast zijn aan de behoeften en noden van de oudste groep ouderen. De Vlaamse Ouderenraad greep de uitnodiging aan voor een parlementaire hoorzitting over de toekomst van de aanpassingspremies voor ouderen en personen met een handicap. We pleitten er voor een betere ondersteuning voor woningaanpassingen.

Lees meer
23 februari 2018

Platteland niet voorzien op kwaliteitsvol ouder worden

Onderzoek KU Leuven

Om op een kwalitatieve manier thuis ouder te worden, is het belangrijk dat verschillende diensten, voorzieningen en sociale contacten zich in de directe omgeving bevinden en dat de woning zelf ook aangepast is. Op het platteland is dit momenteel verre van evident, blijkt uit onderzoek van o.a. de KU Leuven. “We moeten het roer omgooien”, zeggen de onderzoekers.

Lees meer
16 februari 2018

Dagprijzen woonzorgcentra stegen met 3,11 procent

De dagprijzen in de Vlaamse woonzorgcentra stegen in 2017 op een jaar tijd met gemiddeld 3,11 procent. Daarmee stegen de prijzen ten opzichte van 2016 duidelijk sterker dan de inflatie. Op vraag van minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen evalueerden het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving en het Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid van de KU Leuven samen het Vlaamse prijsmonitoring- en prijscontrolesysteem voor woonzorgcentra.

Lees meer
13 oktober 2017

Vlaamse Regionale Indicatoren 2017

Jaarlijks publiceert de Studiedienst van de Vlaamse Regering de Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND). Deze indicatoren volgen de ontwikkelingen in de samenleving op en trachten de effecten van het Vlaamse beleid in beeld te brengen. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van circa 900 tabellen, grafieken en kaarten. Onder meer de evoluties in de levensverwachting, vrijwilligerswerk, zorg, cultuurparticipatie en laaggeletterdheid komen daarbij aan bod, naast vele andere thema’s.

Lees meer
28 juli 2017

Barometer zet lokale ouderenraden op de kaart!

In 2016 verspreidde Vlaamse Ouderenraad Lokaal een barometerbevraging onder de lokale ouderenraden. Die barometer wil de werking, ondersteuning en toekomst van lokale ouderenraden in kaart brengen zoals ze die zelf ervaren. 154 lokale ouderenraden hebben daarop geantwoord. De resultaten van de bevraging kan je in dit rapport lezen.

 

Lees meer
12 februari 2016

Resultaten bevraging lokale ouderenraden

Binnen de Commissie Ouderenraden van de Vlaamse Ouderenraad werd begin 2015 de vraag gesteld naar een stand van zaken van de werking van de lokale ouderenraden. Vorige bevragingen waren een aantal jaren oud, en werden vaak enkel door de voorzitter of begeleidende ambtenaar van het lokale ouderenbeleid beantwoord. Deze nieuwe bevraging beoogde een foto door de ogen van de lokale ouderenraad zelf: in een begeleidende brief werd gevraagd deze ter bespreking voor te leggen aan het bestuur van de lokale ouderenraad.

Lees meer
12 juni 2015

Ook de aangespoelden blijven: resultaat onderzoek verhuisbewegingen van ouderen aan de kust

In mei 2015 verschenen de resultaten van het onderzoek 'woon- en zorgperspectieven van pensioenmigranten aan de kust' . Deze zijn neergeschreven in het boek 'Ook de aangespoelden blijven'. Het boek bevat de resultaten van het onderzoek naar de verhuisbewegingen van ouderen aan de kust en de impact op de woonmarkt en zorgsector dat uitgevoerd werd in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen - Dienst Welzijn.

Lees meer