05 oktober 2023

Septemberverklaring 2024: Waar zijn de ouderen?

De Vlaamse ministerraad bereikte op 23 september een akkoord over de begroting van 2024. Naar goede gewoonte volgt daarop de septemberverklaring van de minister-president. Ouderen kwamen daarin amper aan bod. De Vlaamse Ouderenraad keek daarom kritisch naar de beleidskeuzes voor het komende werkjaar. Welke maatregelen hebben een positief effect op ouderen, en welke niet?

Lees meer
29 juni 2023

VRT niet transparant over diversiteitscijfers ouderen

Vlaamse Ouderenraad reageert
De VRT geeft elk jaar de opdracht voor een onafhankelijke meting van de diversiteit op het scherm, de diversiteitsmonitor. Vandaag worden uit dat onderzoek enkele cijfers gepubliceerd in het jaarverslag van 2022. Maar die over leeftijd worden niet publiek bekend gemaakt. “VRT is niet transparant en maakt zo een open debat over haar maatschappelijke opdracht onmogelijk”, stelt de Vlaamse Ouderenraad, die partner is van het inclusienetwerk van de VRT.
Lees meer
08 april 2022

3 termen waar we allergisch aan zijn

De beeldvorming van ouderen, daar zijn we als Vlaamse Ouderenraad extra alert voor. In beelden die we zien passeren, maar ook in het taalgebruik. Zo zijn er enkele termen waar we allergisch aan zijn. We leggen uit waarom we deze woorden de wereld uit willen.

Lees meer
13 Januari 2022

Vlaamse Ouderenraad en kijkers reageren op ‘Taboe’ over ouderen

In de derde aflevering van het één-programma ‘Taboe’ stonden zondagavond 9 januari ouderen centraal. Comedian Philippe Geubels zocht een antwoord op de vraag hoe het is om ouder te worden en te zijn. De Vlaamse Ouderenraad was erg benieuwd. Hoe zit het met de beeldvorming? Wordt de aflevering met respect gemaakt? Zijn de grapjes acceptabel? We keken vol verwachting en houden, op enkele belangrijke verbeterpunten na, een goed gevoel over aan de aflevering. Ook onze volgers keken massaal en lieten op Facebook weten wat ze er van vonden.

Lees meer
01 oktober 2021

Advies 2021/2: Ontwerp van het Vlaams ouderenbeleidsplan 2020-2025

Elke Vlaamse regering maakt een Vlaams ouderenbeleidsplan. Dat moet de positie van ouderen in Vlaanderen bevorderen en ervoor zorgen dat ze volwaardig aan het maatschappelijke leven kunnen blijven deelnemen. Het ontwerp voor dat plan voor 2020-2025 ligt nu op tafel. De Vlaamse Ouderenraad werd dan ook gevraagd om daar advies op te geven.

Lees meer
27 Januari 2017

Vlaamse Ouderenraad reageert op Vlaams ouderenbeleidsplan 2015-2020

Eind 2016 publiceerde de Vlaamse regering het Vlaams ouderenbeleidsplan 2015-2020. In aanloop naar de bespreking van dit plan in het Vlaams Parlement maakte de Vlaamse Ouderenraad de balans op van dit nieuwe ouderenbeleidsplan. De reactie komt bovenop het uitgebreide advies dat eerder al gegeven was op het ontwerp van het Vlaams ouderenbeleidsplan 2015-2020.

Lees meer
17 March 2014

Advies 2013/6: Onderzoek naar de opleidingen voor het werken met ouderen

De Vlaamse bevolking veroudert. Binnen heel wat sectoren, waaronder de zorg, de verpleging, het sociaal werk, het ouderenbeleid ..., neemt daardoor het belang toe van competente professionele krachten op vlak van het werken met ouderen. In dit advies vraagt de Vlaamse Ouderenraad om een onderzoek naar het aanbod en de kwaliteit van de bestaande initiële en aanvullende opleidingen voor het werken met ouderen. Het gaat daarbij zowel om opleidingen die specifiek over het werken met ouderen gaan, als deze waarbij dit een belangrijk onderdeel van de inhoud vormt.

Lees meer
21 Januari 2013

Visietekst 'Actief Ouder Worden'

In alle Europese landen leven mensen langer en gezonder. De bevolking vergrijst. Als antwoord op de ‘uitdagingen en kansen’ die deze demografische evolutie meebrengt, wil de Europese Unie in 2012 het ‘Actief ouder worden en de solidariteit tussen de generaties’ promoten. Zij vertrekt daarbij van de definitie van ‘Active ageing’ van de Wereldgezondheidsorganisatie. Concreet wordt dit door de Europese instanties vertaald in volgende doelstellingen: -het terugdringen van vroeg met pensioen gaan: oudere werknemers moeten gestimuleerd worden om langer te blijven werken -het terugdringen van sociale uitsluiting van ouderen door het stimuleren van actieve deelname aan de samenleving -het verbeteren van de gezondheid van oudere mensen

Lees meer
18 oktober 2012

Vraag en antwoord over het Participatiedecreet en het Kenniscentrum Mediawijsheid

De Vlaamse Ouderenraad schreef 2 brieven naar de betrokken ministers om te attenderen op de beloftes in het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2010-2014. Een eerste brief kwam er naar aanleiding van de evaluatie van het participatiedecreet, de tweede door het verschijnen van de conceptnota mediawijsheid. Uit het antwoord van minister Jo Vandeurzen blijkt dat hij zijn coördinerende rol opneemt voor het Vlaams Ouderenbeleid. De Vlaamse Ouderenraad kijkt uit naar het vervolg.

Lees meer
08 juli 2009

Advies 2009/2: Intergenerationele Solidariteit

De samenleving vergrijst en ontgroent. Deze maatschappelijke realiteit – waarin vergrijzing een grote rol speelt – dwingt ons om met z’n allen na te denken hoe we door solidariteit tussen ons allemaal de uitdagingen van vandaag kunnen aangaan. De Vlaamse Jeugdraad en de Vlaamse Ouderenraad hebben alvast deze denkoefening gemaakt.

Lees meer
05 april 2006

Standpunt 2006/1: Mensen zonder papieren

Een actueel thema, dat ook heel wat ouderen bezighoudt die met de problematiek worden geconfronteerd. Daarom wou de werkgroep multicultureel samenleven hieromtrent een standpunt formuleren. In eerste instantie om een standpunt klaar te hebben, indien de Vlaamse Ouderenraad over deze problematiek bevraagd wordt, anderzijds zagen ze het ook als een vuurproef om met de groep tot een gemeenschappelijke visie te komen. Er werden verscheidene groepen (Bond Zonder Naam, Minderhedenforum, Artsen zonder Grenzen) die met deze problematiek te maken hebben, geconsulteerd en dit resulteerde in de tekst ‘mensen zonder papieren’.

Lees meer