19 March 2024

Verplichte digitale aanmelding voor wachtlijst sociale woningen zorgt voor ongerustheid

Vlaamse Ouderenraad reageert

Sinds 18 maart is het centraal inschrijvingsregister (CIR) voor sociale woningen actief. Dat is een digitaal platform waarop kandidaat-huurders voor een sociale woning hun bestaande aanvraag online moeten bevestigen. Wie dat niet tijdig doet, wordt onherroepelijk van de wachtlijst geschrapt. Die verplichte digitale handeling zorgt voor ongerustheid, want ze sluit mensen uit die onvoldoende of niet digitaal vaardig zijn. De Vlaamse Ouderenraad reageert.

Lees meer
29 juni 2023

Brief: 'Toegankelijkheidsnormen voor nieuwbouwwoningen en meergezinswoningen nodig'

Vlaamse Ouderenraad en NOOZO reageren

Recent keurde de Vlaamse regering een conceptnota goed waarin ze haar plannen schetst rond de aanpassing van de toegankelijkheidsverordening. Samen met NOOZO, de Vlaamse adviesraad voor personen met een handicap, schreef de Vlaamse Ouderenraad nu een brief als reactie op die conceptnota. We betreuren allebei dat er geen intentie is om die regelgeving te verbreden op het vlak van wonen. 

Lees meer
22 September 2022

Energiemaatregelen onvoldoende oog voor kwetsbare ouderen

Vlaamse Ouderenraad vraagt meer maatwerk

De maatregelen die de Vlaamse regering neemt omwille van de energiecrisis moeten veel meer afgestemd worden op de barrières waar kwetsbare ouderen op botsen, stelt de Vlaamse Ouderenraad. “Ouderen wonen vaker in verouderde, slecht geïsoleerde huizen, terwijl ze op extra drempels botsen om hun woning aan te pakken. In deze crisis mogen beleidsmakers niet enkel denken op maat van huiseigenaars tussen 30 en 50 jaar.

Lees meer
14 December 2020

Advies 2020/4 over een sterkere rechtsbescherming van eigenaar-bewoners van assistentiewoningen

Wegens de impact van de coronacrisis op woonzorgcentra zien heel wat ouderen een verhuis naar een centrum niet zien zitten. Maar ook alleen thuis blijven wonen vinden ze niet aantrekkelijk. Op zo’n moment komen assistentiewoningen in beeld als ideale tussenoplossing. Toch hebben kopers ervan niet altijd de onbezorgde oude dag die ze zich voorstelden. In dit advies focust de Vlaamse Ouderenraad op de risico's verbonden aan het kopen van een assistentiewoning. We doen 4 aanbevelingen om eigenaar-bewoners in de toekomst beter te beschermen.

Lees meer
07 november 2019

Vlaamse Ouderenraad vraagt meer aandacht voor wonen als bepalende factor om goed ouder te worden

Advies 2019/3 over een domeinoverschrijdend actieplan rond kwaliteitsvol wonen in de thuisomgeving, in elke levensfase

Met het oog op de vergrijzing trekt Vlaanderen terecht de kaart van zo lang mogelijk in eigen huis of buurt wonen, ook voor ouderen met zorgnoden. Dat vraagt echter een geïntegreerd beleid, met oog voor zowel de kwaliteit van de woning, als van de woonomgeving. Ook de mogelijkheden tot sociale en culturele participatie, de zorg- en dienstverlening, en preventie en ondersteuning voor mensen in een kwetsbare situatie zijn daarbij van cruciaal belang.

De Vlaamse Ouderenraad pleit in dit advies voor een domeinoverschrijdend actieplan dat deze facetten samenbrengt en op elkaar afstemt.

Lees meer
05 Januari 2018

Advies 2017/4: Energiearmoede bij ouderen

In dit advies vraagt de Vlaamse Ouderenraad aandacht voor de oorzaken die ervoor zorgen dat de energiefactuur voor veel ouderen in Vlaanderen te hoog is. Op basis van de bestaande oorzaken, signalen en ervaringen van ouderen en knelpunten binnen het huidige beleid schuift de Vlaamse Ouderenraad drie beleidsprioriteiten naar voor, met daaraan telkens specifieke actiepunten gekoppeld.

Lees meer
08 Januari 2015

Standpunt 2015/1: Woonzorgzones

De Vlaamse Ouderenraad is voorstander van het principe ‘ageing well in place’, waarbij ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis en/of in hun vertrouwde woonomgeving kunnen blijven wonen. Hoewel het concept woonzorgzone niet gedefinieerd werd in het Woonzorgdecreet van 2009, verdient het volgens de Vlaamse Ouderenraad meer aandacht gezien het interessante perspectieven biedt op een samenleving die iedereen toelaat maximaal te participeren, ook indien zorg en ondersteuning nodig zijn.

Lees meer
04 april 2013

Advies 2013/1: Visienota en doelstellingenkader bij Woonbeleidsplan Vlaanderen 2020–2050

Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche stelde de Vlaamse Ouderenraad een vraag om advies bij de voorbereidingsdocumenten van het Woonbeleidsplan Vlaanderen 2020-2050. In zijn advies benadrukt de Vlaamse Ouderenraad dat het toekomstige Vlaamse woonbeleid voor ouderen de wens van de ouderen als uitgangspunt dient te hanteren. Ouderen moeten te allen tijde in staat worden gesteld een evenwaardige, vrije en bewuste keuze te maken tussen ‘blijven wonen’ en ‘verhuizen’.

Lees meer
16 oktober 2011

Advies 2011/3: ‘GOED WONEN van LEVENSbeLANG!’

Omdat het armoedebeleid een verantwoordelijkheid is van verschillende beleidsniveaus heeft de Vlaamse Ouderenraad vanuit zijn rol als adviesraad aan de Ouderenweekcampagne ook een advies gekoppeld. De tekst werd goedgekeurd tijdens de raad van bestuur van de Vlaamse Ouderenraad op 28 september en wordt gedragen door alle lidorganisaties.

Lees meer