Cover
14 september 2018

Benieuwd naar de preventieve gezondheidscijfers voor jouw gemeente?

In elke gemeente kan je vanuit verschillende beleidsdomeinen werken aan preventieve gezondheid. Het Vlaams Instituut Gezond Leven maakte een inventaris met alle bronnen waar je Vlaamse en lokale gezondheidscijfers kan raadplegen met daarbij telkens een uitleg over wat elk cijfer betekent en hoe je hiermee aan de slag kan in de volgende beleidsperiode.

Lees meer
Onderzoek brengt pijnpunten ouderenzorgsector aan het licht
31 augustus 2018

Onderzoek brengt pijnpunten ouderenzorgsector aan het licht

Het ‘Sociaal Fonds Ouderenzorg’ voerde onderzoek om zicht krijgen op belangrijke trends in het werkveld. Daaruit bleek dat werknemers in de ouderenzorg het teamfunctioneren als belangrijkste struikelblok zien, samen met conflicthantering en probleemoplossend werken. Ook werkgevers geven deze aan als pijnpunten. Deze zaken worden door de onderzoekers ook meteen als grootste opleidingsbehoeften genoteerd. Daarnaast bracht het onderzoek nog een aantal andere zaken aan het licht waarop het Sociaal Fonds wil inspelen via hun opleidingsaanbod.

Lees meer
42,7% meer mensen met dementie tegen 2035
30 augustus 2018

42,7% meer mensen met dementie tegen 2035

Het aantal mensen met dementie zou in Vlaanderen gemiddeld met 42,7 % stijgen tegen 2035. Die cijfers maakten het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimerliga Vlaanderen samen bekend. Voor Vlaanderen wordt het aantal mensen met dementie momenteel geschat op 131 818. Dat aantal zou stijgen naar meer dan 188 000 in 2035. In enkele vooral landelijke gemeenten in Limburg en de Kempen, kan de stijging zelfs oplopen tot 90%.

Lees meer
17 augustus 2018

Vergrijzingskosten pieken in 2040, daarna geleidelijke daling

Volgens de nieuwste vooruitzichten van de Studiecommissie voor de Vergrijzing groeien de sociale uitgaven voor de vergrijzing tegen 2040 met 3,5% van het bbp. De armoede onder gepensioneerden zal gestaag blijven dalen volgens de Vergrijzingscommissie, als gevolg van de hogere minimumuitkeringen en het feit dat meer vrouwen nu een eigen pensioen hebben opgebouwd.

Lees meer
Zorgkracht
03 augustus 2018

Vermaatschappelijking van de zorg in Brussel

Het Vlaams welzijnsbeleid heeft een uitdrukkelijke keuze gemaakt voor vermaatschappelijking van de zorg en beoogt daarbij dat mensen voor hun dagelijkse zorg zo veel mogelijk terechtkunnen bij hun informeel netwerk (familie, vrienden en buren). Maar is dit haalbaar voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving? Om een antwoord te formuleren op deze vraag voerde het Kenniscentrum WWZ samen met Inclusief Brussel een onderzoek uit om na te gaan in welke mate Brusselaars kunnen terugvallen op een dergelijk netwerk.

Lees meer
 Boek ‘Ouder worden op het Vlaamse platteland'
03 augustus 2018

Boek ‘Ouder worden op het Vlaamse platteland'

Over zorg, wonen en ruimtelijk ordenen in dun bevolkte gebieden

Dit boek gaat na in welke mate het Vlaamse platteland geschikt is om op een waardige manier ouder te worden. Vlaanderen vergrijst immers aan een snel tempo. Vooral de Vlaamse plattelandsgemeenten zullen een groot deel van die vergrijzing op zich nemen. Hiervoor neemt het boek twee gebieden onder de loep: de rurale Westhoek en de meer verstedelijkte, maar nog steeds landelijke Kempen. Het zet een ruimtelijk model op poten en geeft beleidsaanbevelingen mee.

Lees meer
27 april 2018

Barometer 2018: lokale ouderenraden in cijfers

Voor de tweede keer bevroeg Vlaamse Ouderenraad · Lokaal de lokale ouderenraden in Vlaanderen. Over hun werking, de ondersteuning waarvan ze gebruik maken en hun toekomstige plannen en noden. De resultaten van deze barometer ontdek je in ‘Lokale ouderenraden in cijfers’.

 

Lees meer Download PDF
Meer personeel en werkbaar werk in WZC
06 april 2018

Meer personeel en werkbaar werk in WZC

De zorgzwaarte in de woonzorgcentra stijgt. Bewoners hebben meer ondersteuning nodig. De Vlaamse regering voorziet dit jaar 14 miljoen euro voor een betere ondersteuning van bewoners en voor werkbaar werk bij het personeel. Zo kunnen er ongeveer 250 extra voltijdse medewerkers bijkomen.

Lees meer
Informele zorg in Vlaanderen
03 april 2018

Wat weten we (niet) over mantelzorg en zorgvrijwilligers in Vlaanderen?

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin rondde recent een verkennende studie af naar de kennis en ontbrekende informatie over mantelzorg en zorgvrijwilligers in Vlaanderen. De onderzoekers raadpleegden literatuur en bevroegen verscheidene experten.

Lees meer
Jonge grootouders
03 april 2018

Bijna 9 op 10 jonge grootouders voelt zich overbevraagd

Wie voor het eerst grootouder wordt, wil vaak een belangrijke rol opnemen in de opvoeding van zijn kleinkind. Grootouders ervaren dit vaak als een belangrijke mijlpaal in hun leven. Toch maken zij zich zorgen over de haalbaarheid daarvan: de combinatie met het eigen beroepsleven en mantelzorg weegt zwaar. Zo blijkt uit een grootschalig onderzoek van de Gezinsbond bij grootouders.

Lees meer