Vertraging voor de uitrol van basisbereikbaarheid tot 2022

Vertraging voor de uitrol van basisbereikbaarheid tot 2022

Man in de trein

De implementatie van het decreet basisbereikbaarheid, waarbij Vlaanderen is ingedeeld in 15 vervoerregio’s, loopt vertraging op. In de initiële timing was voorzien dat de 15 vervoersregio’s in het voorjaar van 2019 klaar zouden zijn met de opmaak van hun vervoersplannen. De timing van implementatie was voorzien tegen begin 2021. Al snel werd duidelijk dat deze timing niet haalbaar is.

Reden uitstel

De vervoersregio’s zijn met vertraging opgestart en de aanstelling van studiebureaus, die belast is met de opmaak van de vervoersplannen, kende vertraging. Tevens werd de voorziene testprocedure van De Lijn verlaat en zijn er nog tal van uitvoeringsbesluiten nodig. Daarnaast gaven ook de vervoersregio’s dit signaal. 4 vervoersregio’s vroegen reeds uitstel en van 12 vervoersregio’s gaf het begeleidende studiebureau aan dat de timing niet haalbaar is. Enkel Leuven en Antwerpen (proefproject) zitten als regio op schema.

Vervoersplannen

Wel zijn de vervoersregio’s al volop aan het werk om hun vervoersplannen uit te werken. Vanuit de studiebureau’s zou een participatief traject opgestart worden waarin de nodige inspraak wordt voorzien. De vraag blijft wie hierbij betrokken wordt en op welke manier er met de inbreng aan de slag wordt gegaan? Het voorstel is dat alle gemeenteraden ten laatste in juni 2020 de vervoersplannen goedkeuren. Pas na deze goedkeuring kan de Lijn aan de slag om dit om te zetten in een aangepast systeem voor het kernnet en het aanvullend net. De Lijn heeft hier ook één jaar voor nodig.

Timing

Er zijn nog een aantal fundamentele onderdelen van het decreet basisbereikbaarheid die wachten op uitvoering. Zoals de mobiliteitscentrale die omwille van haar schaal en complexiteit uniek is en waaromtrent nog de hele procedure dient opgestart te worden. Deze zal wellicht pas in het voorjaar 2021 worden getest. De geplande omschakeling moet ook afgestemd worden met de NMBS waar de treinroosters elk jaar in december wijzigen. Ook de testprocedure van De Lijn, die optreedt als interne operator van het kernnet en aanvullend net, dient nog opgestart te worden en zal wellicht pas afgerond zijn tegen eind 2020.

Op basis van het herbekijken van de timing blijkt een implementatie ten vroegste mogelijk begin 2022.

Meer informatie

We publiceerden eerder al verschillende artikels over basisbereikbaarheid:

Wat is basisbereikbaarheid?

Vlaanderen ingedeeld in 15 vervoerregio's in nieuwe decreet Basisbereikbaarheid

Vlaamse overheid informeert over basisbereikbaarheid

Toegevoegd op 6 December 2019