Vlaamse overheid informeert over basisbereikbaarheid

Vlaamse overheid informeert over basisbereikbaarheid

Basisbereikbaarheid staat voor het kunnen bereiken van belangrijke maatschappelijke functies op basis van een vraaggericht systeem en met een optimale inzet van middelen. In functie hiervan zal het decreet basismobiliteit worden herzien en evolueren naar basisbereikbaarheid. Basisbereikbaarheid brengt vier vervoerlagen samen: treinnet, kernnet, aanvullend net en vervoer op maat. Steden en gemeenten beslissen in de toekomst mee over hoe basisbereikbaarheid er in hun vervoerregio zal uitzien.

De Vlaamse Regering werkte in 2015 al een nota uit over het concept. De vervoerregio's rond Mechelen, Aalst, Antwerpen en de Westhoek kwamen in aanmerking voor de proefprojecten. De Vlaamse Regering neemt nu kennis van de stand van zaken rond basisbereikbaarheid met een tussentijdse evaluatie van de proefprojecten en voorlopige conclusies.

Conceptnota: stand van zaken inzake basisbereikbaarheid

Vier vervoerlagen

  • Het treinnet is de ruggengraat van het internationaal, intergewestelijk en interregionaal openbaar vervoer.
  • Het kernnet zorgt voor het openbaar vervoer op de grote assen, waarbij bussen en trams de grote woonkernen met elkaar verbinden, centraal gelegen attractiepolen (zoals bijvoorbeeld uitgangsbuurten, sport- en recreatiecentra, ziekenhuizen, handelscentra, ...) aandoen en voorsteden met andere steden verbinden.
  • Het aanvullende net vult met ontsluitende buslijnen vanuit kleinere steden en gemeenten het kernnet aan en zorgt voor de aanvoer naar het kernnet en het treinnet. Ook de zogenaamde functionele ritten, het woon-werk- en woon-schoolvervoer dat enkel tijdens de spitsuren rijdt, maakt deel uit van dit net.
  • Het vervoer op maat zorgt voor een efficiënte invulling van de lokale vervoervragen. Het gaat dan om lokale, al dan niet private, initiatieven ter ondersteuning van het kernnet, zoals bijvoorbeeld de buurtbus, taxi, enz. Ook het doelgroepenvervoer, het lokaal vraagafhankelijk net, het leerlingenvervoer in het bijzonder onderwijs, mobiliteit door deelorganisaties (deelfietsen, deelwagens, ...) lokale initiatieven zoals taxicheques, buurtbussen, ontsluiting van moeilijk te bereiken bedrijvenzones, collectieve taxi's, enzovoort.

Vlaanderen wordt ingedeeld in 15 vervoerregio’s
Uit de evaluatie komt een voorstel voor een indeling van Vlaanderen op basis van 15 vervoerregio's. De voorgestelde vervoersregio’s zijn Aalst, Antwerpen, Brugge, Gent, Hageland, Kempen, Kortrijk, Limburg, Mechelen, Oostende, Roeselare, Vlaamse Ardennen, Vlaamse Rand, Waasland en Westhoek. De vijf provinciegouverneurs trekken nu met het voorstel van de Vlaamse Regering naar de steden en gemeenten om draagvlak te zoeken voor dit model en de geplande indeling. Met als doel tegen het voorjaar 2018 over een definitieve regio-indeling te kunnen beschikken zodat ten laatste in het najaar van 2018 de vervoersregioraden voor de eerste keer kunnen samenkomen. De vervoersregioraad zal in elke vervoersregio een mobiliteitsplan opstellen. In de vervoersregioraad zullen vertegenwoordigers van een groep gemeenten maandelijks samenzitten met alle andere partners die een rol spelen in het mobiliteitsbeleid. De bevoegde minister voor Mobiliteit en Openbare Werken zal starten met de opmaak van de mobiliteitsplannen voor de vervoerregio's en met de verdere uitwerking van de regelgeving. Uiteindelijke bedoeling is tegen de tweede helft van 2020 tot een volledige uitrol van het decreet basisbereikbaarheid te kunnen komen, met inbegrip van een nieuw gelaagd vervoersnet.

Indeling vervoerregio’s
Kaart vervoerregio’s

Vier proefregio’s
Het concept basisbereikbaarheid wordt praktisch uitgewerkt en uitgetest in een proefproject in vier vervoerregio's: Mechelen, Aalst, de Westhoek en Antwerpen.

Organisatiestructuren proefprojecten

Neem deel aan de klankbordgroepen basisbereikbaarheid
De Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer (MAV’s) zijn aangesteld om de vierde laag, het vervoer op maat, mee vorm te geven. De mobiliteitscentrales hebben hiervoor samen een online platform www.klankbordgroepen.be opgezet. Op een laagdrempelige manier willen ze suggesties en opmerkingen van gebruikers verzamelen, en delen met anderen. Om deel te nemen moet je een account aanmaken.

De Vlaamse Ouderenraad volgt alle ontwikkelingen rond basisbereikbaarheid op via het platform ‘Supporters van het Openbaar Vervoer’.

Meer informatie

www.mobielvlaanderen.be/basisbereikbaarheid
www.klankbordgroepen.be, Karl Thiry (Mobiliteitscentrale Vlaams-Brabant) op 0497 40 50 31 of info@klankbordgroepen.be
www.mav.info

Toegevoegd op 3 november 2017