Advies 2021/2: Ontwerp van het Vlaams ouderenbeleidsplan 2020-2025

Advies 2021/2: Ontwerp van het Vlaams ouderenbeleidsplan 2020-2025

Advies 2021/2: Ontwerp van het Vlaams ouderenbeleidsplan 2020-2025

ouderenbeleidsplan

Elke Vlaamse regering maakt een Vlaams ouderenbeleidsplan. Dat moet de positie van ouderen in Vlaanderen bevorderen en ervoor zorgen dat ze volwaardig aan het maatschappelijke leven kunnen blijven deelnemen. Het ontwerp voor dat plan voor 2020-2025 ligt nu op tafel. De Vlaamse Ouderenraad werd dan ook gevraagd om daar advies op te geven.

Vijf speerpunten

In het ontwerp worden vijf grote prioritaire speerpunten gebruikt. Die dienen als kapstok dienen voor een divers pakket aan acties met een impact op het leven van elke oudere in Vlaanderen. Het doel is een leeftijdsvriendelijke samenleving waar ouderen comfortabel, actief en zelfstandig kunnen leven. De vijf speerpunten zijn:

  1. Een stimulerend beleid dat participatie voor iedere oudere mogelijk maakt
  2. Investeren in een kwaliteitsvolle en betaalbare ouderenzorg
  3. Werk maken van een kwaliteitsvolle woonomgeving voor ouderen
  4. Verder bouwen aan een dementievriendelijk Vlaanderen
  5. Gericht strijden tegen eenzaamheid

Dankzij verschillende overlegmomenten met de Vlaamse Ouderenraad, liggen deze vijf punten sterk in lijn met de prioriteiten die we op basis van ons memorandum in aanloop naar deze regeerperiode reeds naar voren schoven.

Omdat de speerpunten gekoppeld wordt aan acties, een timing, verantwoordelijkheid en het budgettair engagement, kan het plan makkelijker worden opgevolgd en geëvalueerd.

Vlaamse Ouderenraad vraagt indicatoren

Om het plan op middellange en lange termijn nog beter te kunnen opvolgen, pleit de Vlaamse Ouderenraad wel voor een extra set indicatoren. Die moeten helpen om de impact van het beleid en maatschappelijke tendensen op het leven en welzijn van ouderen te bepalen. 

We vragen ook aandacht voor de blinde vlek in veel onderzoeken: het gebrek aan data voor de oudste leeftijdsgroepen. Dit moet een veralgemeende actie in het Vlaams ouderenbeleidsplan worden.

Vlaamse Ouderenraad ziet lacunes en uitdagingen

Een aantal maatschappelijke thema’s worden volgens de Vlaamse Ouderenraad weinig of niet aangeraakt in het huidige ontwerp. Toch hebben ze een duidelijke impact op de geformuleerde prioriteiten. Het gaat bijvoorbeeld over de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen, vervoersarmoede, ouderenmis(be)handeling, energiearmoede, de impact van klimaatverandering en vrijheidsbeperking in de ouderenzorg.

Daarnaast zijn er enkele maatschappelijke uitdagingen die weinig weerklank vonden in het ontwerp van het ouderenbeleidsplan. Het gaat bijvoorbeeld over de impact van de toenemende diversiteit binnen de oudere bevolking. En ook actuele debatten zoals over de bescherming van essentiële basisrechten van ouderen, vinden we te weinig terug.

In ons advies gaan we dieper in op deze onderbelichte thema’s, in de hoop dat deze toch nog in het beleidsplan worden opgenomen. Ook doen we op basis van de lacunes concrete aanbevelingen voor acties rond de diverse speerpunten in het ontwerp.

Meer weten?

Lees hier ons advies naar aanleiding van het ontwerp van het Vlaams ouderenbeleidsplan 2020-2025.

Categorie