Minister Wilmès geen voorstander van een VN-verdrag voor ouderenrechten

Minister Wilmès geen voorstander van een VN-verdrag voor ouderenrechten

ouderenrechten

Ons land zal geen actieve rol spelen om tot een ouderenrechtenverdrag te komen. Dat verklaarde minister van buitenlandse zaken, Sophie Wilmès, deze week in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken. De minister wil dus geen gevolg geven aan de resolutie die een jaar geleden door een grote meerderheid in de Kamer werd goedgekeurd en onze regering opriep om expliciet te ijveren voor zo’n verdrag.

Hoe het startte …

Sinds 2017 pleit de Vlaamse Ouderenraad ervoor dat ook België zich actief op de mensenrechtenproblematiek van ouderen toelegt, zowel op vlak van ontwikkelingssamenwerking als via de Europese Unie en de Verenigde Naties. Die vraag werd opgepikt in het federaal parlement, via een resolutie ingediend door Els Van Hoof.

Op 28 januari 2020 organiseerde de Commissie Buitenlandse Zaken een hoorzitting over het thema, waarop de Vlaamse Ouderenraad, AGE Platform Europe, het Gelijkekansencentrum Unia en de Dienst Mensenrechten van de FOD Buitenlandse Zaken hun visie daarop konden toelichten.

Dat leidde tot een succes: de resolutie werd op 19 februari 2020 door een ruime meerderheid in de commissie goedgekeurd en op 12 maart 2020 door de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Daarmee was de eerste stap naar een uitgesproken Belgisch standpunt gezet.

Daarna was het aan de Belgische regering om de ouderenrechten zowel in eigen land als internationaal te helpen beschermen, onder andere door actief werk te maken van een conventie tegen leeftijdsdiscriminatie. Maar deze week werd dus duidelijk dat ons land die rol niet zal opnemen.

Geen nieuwe conventie

Op de vragen van parlementsleden Els Van Hoof en Vicky Reynaert gaf minister Wilmès deze week in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken aan dat respect voor de mensenrechten en non-discriminatie prioriteiten zijn in het Belgisch buitenlands beleid. Ze erkende ook dat er nood is aan een betere bescherming van de rechten van ouderen.

De minister ziet echter geen heil in een aparte conventie voor oudere personen. Volgens haar knelt het schoentje vooral bij de naleving van de bestaande normen. België steunt daarom de positie van de EU. Die pleit ervoor om sterker in te zetten op de uitvoering van die bestaande mensenrechtennormen, eerder dan werk te maken van een nieuw VN-verdrag.

Coronacrisis

Naar aanleiding van de schendingen van ouderenrechten tijdens de aanpak van de coronacrisis had VN-secretaris-generaal Guterres in mei 2020 opgeroepen om te ijveren voor een meer inclusieve, rechtvaardige en leeftijdsvriendelijke samenleving, waarbij de mensenrechten van ouderen op nationaal en internationaal niveau beschermd worden door sterkere wettelijke kaders. Samen met 145 andere landen betuigde België zijn steun voor deze oproep, maar een ouderenrechtenverdrag is voor de minister blijkbaar een stap te ver.

Teleurgesteld

De vragenstellers reageerden teleurgesteld op het antwoord van Wilmès. Els Van Hoof verwees naar een uitspraak van voormalig VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon dat de huidige mensenrechtenverdragen leeftijdsblind zijn. Vicky Reynaert voegde hieraan toe dat de toegevoegde waarde van een ouderenrechtenverdrag net ligt in de erkenning van ouderen als volwaardige burgers met gelijkwaardige rechten. Net zoals dat eerder gebeurd is in de verdragen over de rechten van vrouwen, kinderen en personen met een beperking.

Ook de Vlaamse Ouderenraad begrijpt de beslissing niet en schaart zich achter de argumenten van deze parlementairen.

Toegevoegd op 5 March 2021