Zorgwonen wordt versoepeld

Zorgwonen wordt versoepeld

Zorgwonen laat toe kleinere woongelegenheden te creëren binnen een bestaande woning, zodat twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk mensen, ouderen of hulpbehoevenden, zo lang en zorgeloos mogelijk in een vertrouwde huiselijke omgeving te laten wonen. Maar in de praktijk was de wetgeving op verschillende vlakken nog te streng, waardoor het vaak niet mogelijk bleek om van de woning een zorgwoning te maken. Een nieuwe regelgeving was dus wenselijk. Die gaat nu vanaf 2018 van kracht.

Praktische problemen

Op vlak van het nog ten laste hebben van kinderen, de minimumleeftijd en stedenbouwkundige vergunning, treden er een aantal problemen op. Hiervoor werd nu een oplossing uitgewerkt en goedgekeurd.

Oplossingen

De vroegere regeling voorzag in een maximum van twee hulpbehoevenden per woning. Dit zorgde voor discussies indien bijvoorbeeld de hulpbehoevende ouderen nog kinderen ten laste hadden, of indien het gezin dat hulpbehoevende ouderen onderdak wilde geven ook nog hulpbehoevende kinderen had. De regelgeving wordt nu zo aangepast dat kinderen ten laste nooit worden meegeteld als hulpbehoevende, of ze nu meerderjarig of minderjarig zijn.

Om voor zorgwonen in aanmerking te komen, moesten mensen minstens 65 jaar oud zijn. Indien één van de betrokken partners die leeftijd niet had, kon hij/zij niet mee inwonen. Voortaan is het voldoende wanneer één van beide partners leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.

Ook de moeilijkheden met de stedenbouwkundige vergunning horen voortaan tot het verleden. Zorgwonen kan nu ook in zonevreemde woningen of in een verkaveling waar een extra woongelegenheid creëren voorheen uitgesloten was. Daarvoor is niet langer een stedenbouwkundige vergunning nodig, maar wordt een meldingsplicht ingevoerd. Deze administratieve vereenvoudiging vergroot het potentieel voor zorgwonen aanzienlijk.

Met deze aanpassingen wordt komaf gemaakt met onlogische en ongunstige ervaringen uit de praktijk van het zorgwonen tot nu toe.

Meer informatie

Meer info over zorgwonen lees je hier.
Voor info over de regelgeving en inwerkingtreding kan je hier terecht.

Toegevoegd op 8 December 2017