Nieuw sociaal akkoord belooft grote investeringen in zorgsector

Nieuw sociaal akkoord belooft grote investeringen in zorgsector

sociaal akkoord zorgsector

De onderhandelingen voor een nieuw sociaal akkoord voor de zorg- en welzijnssector bereikten deze week een hoogtepunt met de publicatie van een voorakkoord. Het akkoord kondigt een jaarlijkse investering van 577 miljoen euro in de zorg- en welzijnssector aan.

Grote uitdagingen

Het voorakkoord erkent de gigantische inspanningen die het personeel uit de zorg- en welzijnssector heeft geleverd tijdens de coronacrisis. Met het akkoord wil de Vlaamse regering structurele maatregelen treffen die een antwoord bieden op de uitdagingen waar de zorgsector voor staat. Prioritair worden de aantrekkelijkheid van de loons- en arbeidsvoorwaarden, het verminderen van de werkdruk en het aanwerven van meer personeel benoemd.

Meer koopkracht en meer mankracht

Dankzij de investering zullen de medewerkers van woonzorgcentra kunnen rekenen op een gemiddelde koopkrachtverhoging van 6%. Voor de medewerkers van diensten voor gezinszorg gaat het om een koopkrachtverhoging van 4,5%.

Het akkoord zou normaal pas ingaan op 1 juli 2021, maar de regering besliste om het akkoord enkele maanden vroeger in werking te laten treden. Het akkoord gaat nu al in op 1 januari 2021 waardoor de zorgmedewerkers al zes maanden vroeger dan voorzien kunnen genieten van de loonsvoordelen van het nieuwe akkoord.

Een structurele herwaardering van het zorgberoep: dat is wat de Vlaamse zorgsector gevraagd heeft en dat is wat de Vlaamse zorgsector zal krijgen. De inspanning die we leveren, is ook vergelijkbaar met de inspanningen die de federale regering geleverd heeft voor de ziekenhuizen. Het Vlaamse zorgpersoneel krijgt zo waar het recht op heeft. En we doen dit vanaf 1 januari 2021.

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke

De Vlaamse regering wil ook de hoge werkdruk in de zorgsector aanpakken. Er zal extra personeel aangetrokken worden om die werkdruk te verlagen. Deze inspanning wordt geflankeerd door acties die instromers moeten aantrekken en de beeldvorming over de sector positief moeten beïnvloeden.

Hervorming van het loonsysteem

Naast de koopkrachtverhoging zal er op termijn ook sprake zijn van een hervorming van het loonsysteem in de zorgsector. Nu bestaan er verschillende verloningssystemen naast elkaar, maar daar wil men komaf mee maken. Het sociaal akkoord bepaalt dat de verloning in welzijns- en zorgvoorzieningen op dezelfde wijze zal gebeuren, ongeacht of het om publieke of private voorzieningen gaat. Dit gemeenschappelijk systeem moet de concurrentie tussen sectoren op het vlak van loon- en arbeidsvoorwaarden tegengaan en de mobiliteit tussen functies en sectoren stimuleren.

Relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’

Naast het sociaal akkoord zijn er ook maatregelen getroffen in het kader van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’. Een van de speerpunten van dit relanceplan is het versterken van het Vlaams zorg- en welzijnssysteem wat zich vertaalt in een eenmalige investering van 263 miljoen euro in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. De middelen zullen onder meer aangewend worden voor digitalisering, ondersteuning van het mentaal welzijn en het aanpakken van armoede.

Bijkomend wordt er ook zo’n 100 miljoen euro geïnvesteerd in de ouderenzorg om de gestegen zorgzwaarte en werkdruk te compenseren. Deze middelen zullen volledig ingezet worden om bijkomende tewerkstelling te realiseren.

Verdere onderhandelingen

Zowel de Vlaamse regering als de sociale partners spreken over een mooi resultaat. Over de precieze uitwerking van de afspraken in dit voorakkoord zal de komende maanden nog verder onderhandeld worden. Tegen eind januari volgend jaar moet er een definitief akkoord op tafel liggen.

Meer lezen?

Je kan het integrale voorakkoord online inkijken.

Toegevoegd op 26 november 2020