Hoger zorgbudget voor bewoners woonzorgcentra

Hoger zorgbudget voor bewoners woonzorgcentra

Hoger zorgbudget

Op aandringen van de Vlaamse Ouderenraad, werd eind maart 2023 een belangrijke stap gezet in de hervorming van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Want vanaf 1 april kunnen zo’n 18 000 bewoners rekenen op een verhoging van hun budget met gemiddeld 125 euro per maand. Het zorgbudget voor ouderen met de laagste inkomens stijgt zelfs met gemiddeld 214 euro per maand. Met deze investering komt de Vlaamse overheid tegemoet aan het pleidooi van de Vlaamse Ouderenraad om de betaalbaarheid voor bewoners van woonzorgcentra te verbeteren.

Zorgbudget op basis van je inkomen

Elke Vlaming draagt via een jaarlijkse zorgpremie bij tot de Vlaamse sociale bescherming (VSB). Daartegenover staat dat, wanneer je nood hebt aan langdurige zorg en ondersteuning, je kan rekenen op bepaalde financiële tegemoetkomingen en tussenkomsten die de zorg betaalbaar moeten maken. Eén van die tegemoetkomingen is het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Dit zorgbudget krijg je als je 65-plus bent, een zorgnood hebt én een beperkt inkomen hebt.

Hoe hoog je zorgbudget precies is, hangt af van hoeveel zorg je nodig hebt, je gezinssamenstelling en je inkomen. Om de hoogte van je inkomen te bepalen, wordt ook je vermogen mee in rekening gebracht. Dat wil zeggen dat er, naast de hoogte van je pensioen, ook gekeken wordt naar beleggingen, spaargeld en onroerend goed.

Categorieën van zorg

Om precies te weten op welk bedrag je recht hebt, moet je ingeschaald worden. Dat betekent dat er bekeken wordt wat je zorgnoden zijn. Om die manier kan men bepalen in welke zorgzwaartecategorie je je bevindt.

In totaal zijn er vijf categorieën. In de laagste categorie heb je recht op een tegemoetkoming van maximaal 102 euro per maand. In de hoogste categorie loopt die op tot maximaal 683 euro per maand.

Nieuwe manier van werken in woonzorgcentra

Vanaf 1 april is die inschaling niet meer nodig voor bewoners van woonzorgcentra. Logisch, want de dagprijs is voor elke bewoner gelijk, los van hun zorgnoden. De Vlaamse Ouderenraad was daarom al langer van mening dat er voor het zorgbudget niet naar die mate van zorgnoden gekeken moest worden. Nu komt daar dus verandering in.

Concreet krijgen bewoners van woonzorgcentra nu automatisch categorie 4 toegekend. Ouderen die een inkomensgarantie voor ouderen ontvangen (IGO) omdat ze een van de laagste inkomens hebben, krijgen categorie 5 toegekend. En ook bewoners die voor hun verhuis naar het woonzorgcentrum al categorie 5 toegekend kregen, kunnen die behouden.

Belangrijk om weten is dat een verhuis naar het woonzorgcentrum niet betekent dat je sowieso het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood krijgt. Voorwaarde blijft dat je een beperkt inkomen hebt.

Nog geen zorgbudget? Doe een aanvraag.

Ontvang je vandaag al een zorgbudget? Dan hoef je zelf niets te doen. Als je door deze nieuwe regeling recht hebt op een verhoging van je budget, gebeurt dat automatisch.

Ontvang je vandaag nog geen zorgbudget? En denk je hiervoor in aanmerking te komen omdat je een beperkt inkomen hebt? Dan kan je een online aanvraag indienen. Daarvoor schakel je best de hulp in van een maatschappelijk werker. Die kan je wegwijs maken in het online systeem en samen met jou nagaan of je al dan niet recht hebt op een tegemoetkoming.

Meer informatie?

Alle informatie over de zorgbudgetten vind je op de website van de Vlaamse sociale bescherming, of in deze folder.

Toegevoegd op 7 april 2023