10 wist-je-datjes over het Geïntegreerd Breed Onthaal

10 wist-je-datjes over het Geïntegreerd Breed Onthaal

De Uitbouw geïntegreerd breed onthaal is een van de projecten binnen de hervorming van de eerste lijn. Het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband met als kernpartners het OCMW, Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de erkende diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Maar wat doet zo'n breed onthaal’ precies? 10 wist-je-datjes op een rijtje. 

1. Het lokaal bestuur realiseert een sociaal huis als herkenbaar lokaal aanspreekpunt.

2. Vanuit dat sociaal huis bouwt het lokaal bestuur het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal uit dat vooral gericht is op het verhogen van de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening en de aanpak van onderbescherming (recht hebben op hulp en dienstverlening, maar er geen gebruik van maken).

3. Het GBO is zelf geen fysiek loket. Het deelt de expertise van het OCMW, CAW en DMW maximaal met elk loket of elke zorgverlener waarbij de burger zich aanmeldt met een hulpvraag.

  • Wat houdt de vraag in, ook wat niet uitgesproken wordt?  
  • Welke hulp en advies is nodig als antwoord op deze vraag?
  • Wie moet betrokken worden?  
  • Naar welke gespecialiseerde diensten moet worden doorverwezen?         

4. Met die expertise kan de hulpvraag verhelderd en vervolledigd worden. Dat kan er onder meer voor zorgen dat mensen niet onnodig doorverwezen worden en niet op meerdere plaatsen hun verhaal opnieuw moeten doen.                                     

5. Het GBO legt de klemtoon op de meest kwetsbare mensen en onderneemt gerichte acties om ervoor te zorgden deze mensen hun rechten niet mislopen

6. Het lokaal bestuur vertrekt vanuit een omgevingsanalyse om die meest kwetsbare mensen te detecteren en om hen via het GBO te benaderen om rechten te detecteren en te realiseren.

7. Het GBO werkt daarvoor samen met andere organisaties zoals samenlevingsopbouw, armoedeverenigingen, huisartsen, thuiszorgdiensten, huizen van het kind, buurtwerk, … Zij brengen mensen in contact met de kernpartners van het GBO.

8. Het samenwerkingsverband maakt duidelijke afspraken over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden, waaronder de wijze waarop het lokaal bestuur de regie voert.

9. De eerstelijnszone is de geografische afbakening waarin meerdere lokale besturen samen met de andere partners de randvoorwaarden creëren en afspreken om tot een goede ontwikkeling van het GBO te komen. De eerste lijn is de professionele zorg waarmee je als burger doorgaans het eerst in contact komt en is met andere woorden je directe toegang tot de zorg- en dienstverlening.

10. De vraagverheldering door het GBO moet een goede voorbereiding zijn om gepaste zorg en ondersteuning te bieden.

Meer informatie

Nog meer weten over het GBO? Dit artikel van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin legt alles uit in woord en beeld. 

Toegevoegd op 22 februari 2019