Fietsen Zonder Leeftijd blijft groeien

Fietsen Zonder Leeftijd blijft groeien

Ouderen in riksja

Fietsen Zonder Leeftijd geeft het plezier van een stukje fietsen aan mensen die niet (meer) zo mobiel zijn. Door vrijwilligers worden ze rondgefietst op een riksja, raken ze weer wat verder en wordt hun leefwereld net dat tikkeltje groter. Spontaan komen er verhalen en een gezellige babbel. Mooie sociale contacten over generaties heen. Door de lockdown bleven alle riksja’s plots op stal. Een ideale gelegenheid om alle 22 afdelingen van Fietsen Zonder Leeftijd te bevragen over hun werking. Mobiel 21 deelt de belangrijkste bevindingen.

Fiet­sen Zon­der Leefti­jd in cijfers

 • In Vlaan­deren rij­den in totaal al meer dan 25 riksja’s
 • Een rit is gemid­deld 10 km lang en duurt tussen de 30 minuten en 2 uur
 • Rit­ten zijn meestal gratis, maar reserveren is vaak de regel
 • Per seizoen (meestal van april tot sep­tem­ber) rijdt elke rik­s­ja tot 180 keer
 • De oud­ste pas­sagi­er die tot nu toe meereed is 103

Belangrijkste bevindingen

Het fijne aan Fiet­sen Zon­der Leefti­jd is dat elke afdel­ing haar eigen accen­ten kan én mag leggen. Elke afdel­ing kiest bv. hoe ze rit­ten organ­iseert, welke part­ners ze betrekt en waar ze finan­ciële mid­de­len haalt. 

 • Vooral dien­s­ten­cen­tra en woon­zorg­cen­tra trekken het project. Daar­naast zijn er ook gemeen­ten die ini­ti­atief nemen. 
 • De lokale afdelin­gen draaien op vri­jwilligers (coör­di­na­tor en piloten/​chauffeurs). In woon­zorg­cen­tra spe­len de ani­matieploeg, onthaalmedew­erk­ers en ergother­a­peuten vaak een cru­ciale rol. 
 • Op externe part­ners doen ze weinig beroep, maar Cera en een aantal ouderenverenigingen lev­eren af en toe finan­ciële ste­un. Fiet­spunt biedt stallingsruimte. De Fiet­sers­bond en wiel­er­clubs kun­nen zor­gen voor extra piloten. 

Een veilige heropstart

De verschillende afdelingen geven ook ideeën mee om coro­na-proof terug te starten. Want iedereen staat intussen te pope­len om opnieuw met de riksja’s uit te rij­den.

Enkele sug­gesties om de kans op besmet­ting max­i­maal te voorkomen: 

 • Basis­principe bli­jft: rik­s­ja voor en na elke rit ontsmet­ten en je han­den ontsmetten. 
 • Chauf­feur rijdt met 1 pas­sagi­er, bei­den dra­gen een mondmasker. 
 • Per­son­eel van het cen­trum helpt bij in- en uitstappen. 
 • Een stan­daard ​‘coro­na-kit’ meen­e­men (reserve­maskers, handgel). 
 • Geen pauze ofwel zek­er in de rik­s­ja bli­jven zitten. 

Door de mond­maskers is de babbel onder­weg niet zo evi­dent. Maar ook daar zijn cre­atieve oplossin­gen voor. Van baby­foon, inter­coms tot micro’s met blue­tooth. Een alter­natief is een leuk muziek­je opzetten voor de passagier. 

Zelf een afdeling opstarten?

Heb je een team van gemo­tiveerde mensen die over­tu­igd zijn van Fiet­sen Zon­der Leeftijd (bv. met de ste­un van de gemeente, de buurtwerk­ing of het zorg­cen­trum)? Neem dan zek­er con­tact op met Ine Bosmans – pro­jectver­ant­wo­ordelijke van Fiet­sen Zon­der Leeftijd. En neem eens een kijk­je op de web­site van Fiet­sen Zon­der Leefti­jd.

Mobiel 21 begelei­dt je bij de aankoop van de rik­s­ja en geeft een oplei­d­ing aan vrijwilligers. Boven­di­en hebben zij ook eigen rik­s­ja's. Die kan je als organ­isatie of gemeente huren om een keer uit te testen.

Fietsen Zonder Leeftijd is een project van Mobiel 21, in samenwerking met Fietsberaad Vlaanderen.

Meer informatie

Toegevoegd op 25 juni 2020