Hervorming van de eerste lijn: samenstelling van zorgraden

Hervorming van de eerste lijn: samenstelling van zorgraden

Vlaanderen werd opgedeeld in 60 eerstelijnszones. Die zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Het doel? Een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen. Elke eerstelijnszone moet aangestuurd worden door een zorgraad. De Vlaamse Regering keurde daarom op 17 mei 2019 het uitvoeringsbesluit voor de erkenning en subsidiëring van die zorgraden goed.

Samenstelling van de zorgraden

Met de goedkeuring van het uitvoeringsbesluit ligt definitief het regelgevend kader van de zorgraden vast. Het besluit bepaalt dat de zorgraad divers is samengesteld met vertegenwoordigingen uit het zorglandschap van de welzijnsactoren, eerstelijnszorgactoren, lokale besturen en verenigingen van personen met een zorg- en ondersteuningsvraag, mantelzorgverenigingen en vrijwilligersverenigingen.

Het uitvoeringsbesluit wijzigde, na advies van de Raad van State, nog op enkele punten in vergelijking met de eerste principieel goedgekeurde versie. De belangrijkste wijziging is dat de Raad van State heeft geoordeeld dat er juridisch gezien geen opdeling mag zijn tussen de regierol en de actorrol van een OCMW. Het OCMW hoort dus niet onder de cluster welzijn maar onder de cluster lokale besturen

Overal in Vlaanderen worden op dit ogenblik de voorlopige zorgraden gevormd. Na de zomervakantie begint dan de laatste rechte lijn naar de indiening van het erkenningsdossier voor de definitieve zorgraad op uiterlijk 31 december 2019.

Meer info

Besluit over de erkenning en subsidiëring van de zorgraden

Veelgestelde vragen over de hervorming van de eerstelijnszorg

Eerstelijnszone.be

 

Toegevoegd op 14 juni 2019