Verhoging huurwaarborg van 2 naar 3 maanden en nieuwe huurwaarborglening

Verhoging huurwaarborg van 2 naar 3 maanden en nieuwe huurwaarborglening

Op de ministerraad van 14 juli heeft de Vlaamse regering in het ontwerp van huurdecreet beslist om de huurwaarborg op de private markt te verhogen. Vanaf wanneer de verhoging van kracht gaat, is nog niet bekend.De huurwaarborg is een bedrag dat de huurder bij de start van zijn huurcontract stort op een geblokkeerde rekening. Na afloop van de huur krijgt de huurder het bedrag terug als hij alle plichten volgens het huurcontract is nagekomen.

Verhoging huurwaarborg van 2 naar 3 maanden

De Vlaamse regering heeft beslist de huurwaarborg te verhogen van 2 naar 3 maanden. Wie in de toekomst dus een woning van bijvoorbeeld 500 euro per maand wil huren, moet bij de start van het contract 2 000 euro betalen. Dit omvat 3 maal 500 euro waarborg en de 1ste maand huur van 500 euro. Met deze beslissing wil de Vlaamse overheid verhuurders voldoende zekerheid geven bij wanbetaling en huurschade zodat ze bereid blijven hun woning te verhuren.
Langs de kant van de huurders vormt deze verhoging voor mensen met een laag inkomen een grote drempel om een woning te huren. Om hiermee rekening te houden wordt door de Vlaamse overheid een nieuwe huurwaarborglening uitgewerkt.

Bankwaarborg en waarborg bij het OCMW

Momenteel kan de huurder bij het huren van een woning een beroep doen op een waarborg bij de bank of een waarborg bij het OCMW. Bij een bankwaarborg krijg je 3 jaar de tijd om met een vaste maandelijkse bijdrage de waarborg te betalen. Bij een waarborg van het OCMW zal het OCMW de waarborg voorschieten, waarna je de waarborg in maandelijkse bedragen terugbetaalt aan het OCMW.

Nieuwe huurwaarborglening

De bankwaarborg werd in 2007 ingevoerd en heeft nooit goed gefunctioneerd. Daarom wordt de bankwaarborg geschrapt en vervangen door een renteloze huurwaarborglening. De OCMW- waarborg blijft wel bestaan. De huurwaarborglening heeft als doel personen met zeer beperkte financiƫle middelen te ondersteunen in het betalen van hun huurwaarborg. De concrete uitwerking van het huurdecreet en de invulling van de huurwaarborglening worden nog verder vorm gegeven door de Vlaamse regering.

Opvolging door de Vlaamse Ouderenraad

De Vlaamse Ouderenraad volgt de uitwerking van de huurwaarborglening op. Voor veel ouderen met een laag inkomen is het betalen van de hogere huurwaarborg absoluut niet vanzelfsprekend, en de vraag is of een huurwaarborglening daar veel aan zal veranderen. Voor de Vlaamse Ouderenraad biedt de oprichting van een centraal huurwaarborgfonds betere kansen aan ouderen met een laag inkomen om een woning op de private markt te kunnen huren.

Het nieuwe huurdecreet zou pas in september 2018 in werking treden, met uitzondering van de hogere huurwaarborg. Voor die verhoging is volgens de tekst van het ontwerpdecreet nog een aparte regeringsbeslissing nodig. We houden jullie op de hoogte.

Meer informatie

De huurwaarborg | vlaanderen.be
Voorontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan en Memorie van toelichting.
Advies 2011-3 'GOED WONEN van LEVENSbeLANG' van de Vlaamse Ouderenraad

Toegevoegd op 28 juli 2017