Advies Vlaamse Woonraad over moeilijke eigendomssituaties

Advies Vlaamse Woonraad over moeilijke eigendomssituaties

De Vlaamse Woonraad bracht advies uit over de problematiek van het bezit van een eigen woning. Eigenwoningbezit, het verwerven, behouden of onderhouden van de woning is voor een aantal bevolkingsgroepen problematisch. Hierbij focust de Vlaamse Woonraad op drie groepen, namelijk noodkopers, noodeigenaars en oudere eigenaars. De Vlaamse Ouderenraad gaf mee input over de problematiek voor de oudere eigenaars-bewoners.

Kenmerkend voor deze drie groepen is dat ze geconfronteerd worden met betaalbaarheidsproblemen en/of kwaliteitsproblemen.

Problematische eigendomssituaties van oudere eigenaars hebben betrekking op woningen die te groot zijn, van slechte kwaliteit of onaangepast aan hun fysieke toestand of zorgvraag. Veelal liggen deze woningen ook in buurten zonder de noodzakelijke (zorg)voorzieningen, wat problematisch is bij een toenemende zorg en een beperkte mobiliteit.

Wat de oudere eigenaars betreft erkent de Raad de veelzijdigheid van de problematiek (woonkwaliteit, toegankelijkheid, ruimere woonomgeving) en pleit voor een omvattend beleid en structurele maatregelen die de betrokken beleidsvelden kunnen overstijgen en waarbij het van belang is te focussen op ontzorging. Het is aangewezen om bestaande (wettelijke) obstakels weg te werken en te investeren in toegankelijkheid en de basiskwaliteit van het ganse woonpatrimonium. Een aanpak gericht op ouderen moet anticiperend werken. Het ontwikkelen van een sensibiliserend, anticiperend en stimulerend beleid onder het motto ‘denk vroeger aan later’ kan de nodige mentaliteitswijziging rond wonen en ouder worden in de hand werken.

Lees hier het volledige advies van de Vlaamse Woonraad over moeilijke eigendomssituaties.

Toegevoegd op 2 november 2017