Oplossing voor ouderen met leefloon en zorgbudget

Oplossing voor ouderen met leefloon en zorgbudget

Ouderen

65-plussers die recht hebben op een leefloon, zien hun leefloon niet langer dalen wanneer ze ook het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood ontvangen. Dat zijn ministers Vandeurzen en Ducarme overeengekomen, op aandringen van de Federale Adviesraad voor Ouderen en de Vlaamse Ouderenraad. Dit betekent een stap vooruit voor een kleine maar kwetsbare groep ouderen met zorgnoden.

Hoewel de meeste ouderen met weinig of geen pensioeninkomen recht hebben op de inkomensgarantie voor ouderen (IGO), voldoet een kleine groep 65-plussers niet aan de voorwaarden van de IGO. Zij vallen daardoor terug op het leefloon, dat lager ligt. Bij de berekening van dat leefloon werd tot nu het zorgbudget voor ouderen (de vroegere tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) in mindering gebracht: wie dus 250 euro zorgbudget kreeg, verloor 250 euro van zijn leefloon. Een nuloperatie, net op het moment dat mensen zorg en ondersteuning nodig hebben.

De Vlaamse Ouderenraad en de Federale Adviesraad voor Ouderen maakten dit signaal over aan de Vlaamse en federale bevoegde ministers, die samen een oplossing zochten. De richtlijn voor OCMW’s is nu aangepast, waardoor het zorgbudget voortaan niet meer meetelt binnen het inkomensonderzoek.

Meer informatie

Lees hier meer over deze oplossing.

Toegevoegd op 9 mei 2019