Advies 2011/2: Aanpassing van het Decreet Ouderenbeleidsparticipatie

Advies 2011/2: Aanpassing van het Decreet Ouderenbeleidsparticipatie

Advies 2011/2: Aanpassing van het Decreet Ouderenbeleidsparticipatie

Het ontwikkelen en stimuleren van een weldoordacht en breed gedragen lokaal ouderenbeleid vereist de betrokkenheid van de ouderen zelf en van hun organisaties. Naar aanleiding van het nieuw ontwerpdecreet Ouderenbeleidsparticipatie en het goedgekeurde Planlastendecreet wijst de Vlaamse Ouderenraad minister Jo Vandeurzen hierop.

De aanpassing van het Ouderenbeleidsparticipatiedecreet van 30 april 2004 kan grote gevolgen hebben voor de beleidsparticipatie van ouderen op het lokale niveau. In een advies wijst de Vlaamse Ouderenraad minister Jo Vandeurzen hierop. Zijn adviesvraag werd gesteld op 15/7 en moest ten laatste 26/8 beantwoord worden. Het advies werd voorbereid door een delegatie van de Commissie Cultuur, Leren en Maatschappelijke participatie en het dagelijks bestuur van de Vlaamse Ouderenraad. Daarna werd het voorgelegd aan de verschillende lidorganisaties en in superspoedprocedure goedgekeurd door het dagelijks bestuur.  Het advies zal in het najaar voorgelegd worden aan de raad van bestuur en de algemene vergadering voor de definitieve goedkeuring.
 
In het ontwerpdecreet geeft de Vlaamse overheid zichzelf de opdracht de ontwikkeling van een lokaal ouderenbeleid te stimuleren maar niet langer zelf mee te ontwikkelen. Anders dan beschreven in het oorspronkelijk decreet worden voor de lokale besturen ook geen rechtstreekse subsidies meer voorzien bij het voldoen aan het aantal voorwaarden. In de plaats hiervan zal door de Vlaamse regering één (of meerdere) relevante partnerorganisatie(s) aangeduid en gesubsidieerd worden. De Vlaamse Ouderenraad blijft echter van mening dat de beste waarborg voor een goed lokaal ouderenbeleid gegeven wordt door een rechtstreekse ondersteuning van de Vlaamse gemeenten zelf. Relevante partnerorganisaties zijn dan noodzakelijke ondersteunende partners die ruime aandacht hebben voor de wensen en noden van ouderen en hun competenties daadwerkelijk benutten.
 
De Vlaamse Ouderenraad adviseert ook om evenwicht te brengen in de stimulering van het lokaal ouderenbeleid door meer in te zetten op de inbreng van ouderen zelf. Het begeleiden van lokale besturen blijft nuttig en nodig maar minstens even noodzakelijk is het om te investeren in het versterken van de inzet van ouderen en hun organisaties. Er is bij hen behoefte aan een passend vormings- en ondersteuningsaanbod dat zonder persoonlijke kosten toegankelijk is voor alle ouderen die zich op dit terrein inzetten.
 
Deze punten van advies werden geformuleerd na een grondige bespreking van het ontwerpdecreet Ouderenbeleidsparticipatie. Dit ontwerp is een werkdocument waardoor de Vlaamse Ouderenraad het niet kan publiceren. Zodra het decreet definitief is, komt het in deze nieuwsbrief.