Uitgangspunten voor het nieuw Vlaams ouderenbeleidsplan

Uitgangspunten voor het nieuw Vlaams ouderenbeleidsplan

Uitgangspunten voor het nieuw Vlaams ouderenbeleidsplan

Advies 2019/5 over de uitwerking van het Vlaams ouderenbeleidsplan 2020-2025
ouderen beleidsparticipatie ouderenbeleidsplan

De nieuwe Vlaamse regering heeft de opmaak van een nieuw Vlaams ouderenbeleidsplan aangekondigd, ter opvolging van het vorige plan dat in 2020 teneinde loopt. Het nieuwe plan zal de periode 2020-2025 overspannen en moet aandacht voor de noden van ouderen in elk beleidsdomein verankeren. In aanloop naar dat nieuwe plan schreef de Vlaamse Ouderenraad een advies met aanbevelingen voor een optimale aanpak en opbouw, waarbij lessen getrokken worden uit de vorige ouderenbeleidsplannen.

Doel van het Vlaams ouderenbeleidsplan

Iedereen, ook wie zich in een kwetsbare situatie bevindt, moet op een kwaliteitsvolle manier ouder kunnen worden. Heel wat beleidsdomeinen, van wonen en mobiliteit tot armoede en zorg, hebben daar een impact op. In het Vlaams ouderenbeleidsplan legt de Vlaamse regering vast welke maatregelen ze de komende jaren in elk van die domeinen wil nemen om de positie van ouderen in de samenleving te versterken.

5 aanbevelingen

Rekening houdend met de lessen die geleerd kunnen worden uit de totstandkoming en uitvoering van het vorige Vlaams ouderenbeleidsplan formuleert de Vlaamse Ouderenraad 5 aanbevelingen voor de uitwerking van het nieuwe ouderenbeleidsplan:

 1. Evalueer het vorige Vlaams ouderenbeleidsplan

  Het vorige ouderenbeleidsplan kwam tot stand zonder formele evaluatie van het voorgaande plan. De Vlaamse Ouderenraad pleit ervoor om die oefening nu wel te maken. Een evaluatie van de totstandkoming, inhoud en realisatie van het voorgaande ouderenbeleidsplan is een ideaal vertrekpunt voor de opmaak van het nieuw Vlaams ouderenbeleidsplan.
 2. Vertrek vanuit domeinoverschrijdende doelstellingen

  De toegevoegde waarde van het ouderenbeleidsplan moet zijn dat het de versnippering per beleidsdomein overstijgt. We vragen een sterk inclusief ouderenbeleid, met ambitieuze doelstellingen die vertrekken vanuit het leven van ouderen. Samenwerking en afstemming over beleidsdomeinen heen is daarbij cruciaal.
 3. Werk in dialoog een consultatieagenda voor verdere inspraak en betrokkenheid uit

  Het decreet op de ouderenbeleidsparticipatie stelt dat de Vlaamse Ouderenraad om advies gevraagd moet worden voor alle maatregelen met een strategische impact op ouderen. Een vooraf uitgewerkte consultatieagenda kan voor alle beleidsdomeinen klaarheid scheppen over de dossiers en beleidsprocessen waar de Vlaamse Ouderenraad bij betrokken dient te worden.
 4. Zorg voor een efficiënte en transparante opvolging van het Vlaams ouderenbeleidsplan

  Overleg over beleidsdomeinen heen maakt een efficiënte en transparante opvolging van de geformuleerde doelstellingen mogelijk.
 5. Stel een set van indicatoren voor impactmonitoring samen

  Om de impact van het ouderenbeleidsplan na te gaan, stelt de Vlaamse Ouderenraad voor om  een set van indicatoren samen te stellen die de impact van maatschappelijke evoluties en beleid op de levenssituatie van Vlaamse ouderen in kaart brengt.

Meer informatie

Download hieronder het volledige advies.