04 april 2012

Advies 2012/1: Berekening van gebruikersbijdrage voor diensten gezinszorg, aanvullende thuiszorg en logistieke hulp

Wie gezinszorg en aanvullende thuiszorg (schoonmaakhulp, professionele oppashulp en karweihulp) ontvangt vanwege een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, betaalt daarvoor een bijdrage per uur. Vanaf 1 januari 2013 worden deze bijdragen op een nieuwe, gestandaardiseerde manier berekend. Minister Vandeurzen heeft de conceptnota over deze berekeningswijze ter advies aan de Vlaamse Ouderenraad bezorgd.

Lees meer Download PDF
13 Januari 2012

Memoranda ten aanzien van de gemeenten en provincies

Volgend jaar vinden er op 14 oktober 2012 gemeente- en provincieraadsverkiezingen plaats. Naar aanleiding van deze verkiezingen heeft de Vlaamse Ouderenraad samen met de 29 ouderenorganisaties twee memoranda opgesteld.
 

Lees meer
30 december 2011

Ouderen en vrijwillige inzet

In Vlaanderen zet één op zes ouderen zich in als vrijwilliger en is eenzelfde aandeel bereid om vrijwilligerswerk te doen. Ter afsluiting van het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk belicht de Vlaamse Ouderenraad de specifieke positie en mogelijke problematieken van deze vele ouderen die zich als vrijwilliger inzetten. Er worden aanbevelingen aan de verschillende overheidsniveaus geformuleerd.

Lees meer Download PDF
20 november 2011

Standpunt 2011/1: Leeftijdsdiscriminatie in hospitalisatieverzekeringen

De Vlaamse Ouderenraad is van mening dat er zich, ondanks de toepassing van de anti-discriminatiewetgeving, problemen voordoen bij de toegang tot en de betaalbaarheid van de hospitalisatieverzekeringen voor oudere personen. De Vlaamse Ouderenraad bezorgt de bevoegde beleidsmakers en geïnteresseerde instanties daarom graag zijn standpunt in deze materie.

Lees meer Download PDF
04 november 2011

Advies 2011/4: Vlaamse sociale bescherming

De Vlaamse regering heeft het voorontwerp van het decreet over de Vlaamse sociale bescherming goedgekeurd. Dit voorontwerp werd door minister Vandeurzen aan de Vlaamse Ouderenraad ter advies voorgelegd. Een antwoord op zijn adviesvraag werd voorbereid door de Commissie Welzijn, Gezondheid en Zorg. Na raadpleging van de lidorganisaties van de Vlaamse Ouderenraad werd het advies 2011/4 over de Vlaamse sociale bescherming op 25 oktober door de algemene vergadering goedgekeurd. Het advies werd deze week aan de minister bezorgd.

Lees meer Download PDF
16 oktober 2011

Advies 2011/3: ‘GOED WONEN van LEVENSbeLANG!’

Omdat het armoedebeleid een verantwoordelijkheid is van verschillende beleidsniveaus heeft de Vlaamse Ouderenraad vanuit zijn rol als adviesraad aan de Ouderenweekcampagne ook een advies gekoppeld. De tekst werd goedgekeurd tijdens de raad van bestuur van de Vlaamse Ouderenraad op 28 september en wordt gedragen door alle lidorganisaties.

Lees meer Download PDF
15 oktober 2011

Advies 2011/2: Aanpassing van het Decreet Ouderenbeleidsparticipatie

Het ontwikkelen en stimuleren van een weldoordacht en breed gedragen lokaal ouderenbeleid vereist de betrokkenheid van de ouderen zelf en van hun organisaties. Naar aanleiding van het nieuw ontwerpdecreet Ouderenbeleidsparticipatie en het goedgekeurde Planlastendecreet wijst de Vlaamse Ouderenraad minister Jo Vandeurzen hierop.

Lees meer Download PDF
14 oktober 2011

Advies 2011/1: Programmatie in de ouderenzorg

Op vraag van minister Jo Vandeurzen schreef de Vlaamse Ouderenraad een advies over de programmatie voor de verschillende ouderenzorgvoorzieningen in Vlaanderen. Op deze manier nemen we deel aan de maatschappelijke discussie betreffende de organisatie van de zorg voor ouderen. Het advies werd voorbereid door de Commissie Welzijn, Gezondheid en Zorg van de Vlaamse Ouderenraad en goedgekeurd tijdens de raad van bestuur van 22 juni.

 

Lees meer Download PDF
11 april 2011

Advies 2010/4: Decreet Lokaal Ouderenbeleid

In dit advies geeft de Vlaamse Ouderenraad vier aanbevelingen voor de herziening van het ‘decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams Ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen’. Het advies werd reeds overgemaakt aan de Coördinerend minister voor Ouderenbeleid.

Lees meer Download PDF
14 december 2010

Advies 2010/3: Beheersovereenkomst VRT 'Een omroep voor allen = een omroep van alle leeftijden’

In 2011 loopt de beheersovereenkomst, die de Vlaamse Regering in 2007 voor een periode van vier jaar met de VRT heeft gesloten, af. Ter voorbereiding van een nieuwe overeenkomst vroeg de Minister van Media de Vlaamse Ouderenraad om advies.

Lees meer Download PDF