Advies 2019/1: Voorontwerpbesluit bij het nieuwe Woonzorgdecreet

Advies 2019/1: Voorontwerpbesluit bij het nieuwe Woonzorgdecreet

Advies 2019/1: Voorontwerpbesluit bij het nieuwe Woonzorgdecreet

De Vlaamse Ouderenraad ontving van minister Vandeurzen een vraag om advies over het voorontwerpbesluit bij het vernieuwde Woonzorgdecreet. Concreet gaat het over de programmatie- en erkenningsnormen en de subsidieregeling voor alle voorzieningen die deel uitmaken van het woonzorgdecreet zoals assistentiewoningen, centra voor kortverblijf, woonzorgcentra, diensten voor gezinszorg, lokale dienstencentra, verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers, enzovoort. De Vlaamse Ouderenraad werd actief betrokken tijdens de voorbereidende werkgroepen en heeft nu een advies klaar.

Na de woorden, nu de daden!

In het besluit zijn stappen gezet om de gebruikers te versterken, onder meer op vlak van inspraak, keuzevrijheid en autonomie. Verder zijn we blij te zien dat de puur medische visie steeds meer verschuift naar een visie die vooral kwaliteit van leven, wonen en zorg centraal stelt. Voor de Vlaamse Ouderenraad is het wel essentieel dat al deze principes ook in de praktijk hun weerslag vinden en geen loze woorden op papier blijven.

De lat ligt terecht hoger op vlak van kwaliteitsvolle en persoonsgerichte zorg. De opdrachten voor de voorzieningen worden uitgebreid en er zijn ook een aantal nieuwe verplichtingen om de kwaliteit van de woonzorg te verbeteren. Om dit allemaal mogelijk te maken, zijn er nog een aantal essentiële randvoorwaarden die vandaag niet vervuld zijn. De Vlaamse Ouderenraad denkt daarbij aan hogere personeelsnormen, een correcte financiering van de zorgnoden en een aanbod van voorzieningen dat beter afgestemd is op de vraag.  

Daarnaast is het ook van belang dat er regelmatige inspecties gebeuren om te bekijken of de normen waaraan woonzorgcentra moeten voldoen in de praktijk effectief voldaan zijn. Tot slot is het ook nodig om gebruikers beter te informeren over die normen en de rechten die daaraan gekoppeld zijn.

Het advies bevat verder nog specifieke aanbevelingen en bedenkingen bij de diverse voorzieningen.

Meer informatie

Het volledige advies kan je hieronder lezen.

Categorie