Vlaamse Ouderenraad vraagt meer aandacht voor wonen als bepalende factor om goed ouder te worden

Vlaamse Ouderenraad vraagt meer aandacht voor wonen als bepalende factor om goed ouder te worden

Vlaamse Ouderenraad vraagt meer aandacht voor wonen als bepalende factor om goed ouder te worden

Advies 2019/3 over een domeinoverschrijdend actieplan rond kwaliteitsvol wonen in de thuisomgeving, in elke levensfase
Vrouw met hond aan bushalte

Met het oog op de vergrijzing trekt Vlaanderen terecht de kaart van zo lang mogelijk in eigen huis of buurt wonen, ook voor ouderen met zorgnoden. Dat vraagt echter een geïntegreerd beleid, met oog voor zowel de kwaliteit van de woning, als van de woonomgeving. Ook de mogelijkheden tot sociale en culturele participatie, de zorg- en dienstverlening, en preventie en ondersteuning voor mensen in een kwetsbare situatie zijn daarbij van cruciaal belang.

De Vlaamse Ouderenraad pleit in dit advies voor een domeinoverschrijdend actieplan dat deze facetten samenbrengt en op elkaar afstemt.

Dringend nood aan een domeinoverschrijdend actieplan

Het advies toont aan dat de woonsituatie van veel mensen vandaag niet voldoet aan wat nodig is om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en actief ouder te worden. Een domeinoverschrijdend actieplan dat vanuit een 360°-perspectief rond de (ouder wordende) bewoner een antwoord biedt op diens wens en noden in de thuissituatie, is dringend nodig.

Daarbij moet zowel oog zijn voor het vergemakkelijken van een verhuis naar een aangepaste woning en woonomgeving als voor de ondersteuning en omkadering van ouderen die in hun vertrouwde woning en omgeving blijven wonen. Hiervoor zijn gerichte acties nodig vanuit beleidsdomeinen wonen, welzijn, mobiliteit, cultuur, zorg, omgeving, energie, sport,… in samenspraak met de actoren uit elke sector.

De Vlaamse Ouderenraad schuift in het advies 5 aanbevelingen met concrete actiepunten naar voor:

  1. Stimuleer het principe van levensloopbestendig wonen via preventieve en ondersteunende maatregelen.
  2. Zorg voor de opwaardering van de huurmarkt voor ouderen.
  3. Zet in op een flexibele woonmarkt.
  4. Stimuleer sociale inclusie en participatie in de buurt.
  5. Zorg voor doeltreffende preventie, detectie en ondersteuning vanuit de buurt.

Meer informatie

Lees het volledige advies in bijlage.

Categorie