Definitieve goedkeuring besluit bij woonzorgdecreet

Definitieve goedkeuring besluit bij woonzorgdecreet

Definitieve goedkeuring besluit bij woonzorgdecreet

Woonzorgdecreet

De Vlaamse Regering keurde definitief het uitvoeringsbesluit bij het woonzorgdecreet goed. Het woonzorgdecreet bepaalt de grote lijnen en principes waaraan woonzorgvoorzieningen moeten voldoen in hun werking. Het uitvoeringsbesluit maakt dit alles concreter en bevat heel wat punten of normen waaraan een voorziening zich moet houden om erkend te blijven. De Vlaamse Ouderenraad was actief betrokken bij de voorbereidingen van dit besluit en werd nadien ook om advies gevraagd.

We kunnen vaststellen dat er op basis van ons advies wijzigingen zijn doorgevoerd. We sommen er enkele op:

  • Lokale dienstencentra moeten hun werking richten op kwetsbare inwoners en het versterken van de buurt. Zij moeten dit doen samen met het lokaal bestuur, buurtbewoners, verenigingen en welzijns- en zorgorganisaties.
  • Alle assistentiewoningen moeten een erkenning aanvragen. Voldoen ze niet aan de regels verbonden aan de erkenning? Dan mogen zij de naam ‘assistentiewoning’ niet meer gebruiken.
  • Bij assistentiewoningen wordt de garantie sterker ingebouwd dat er een antwoord moet geboden worden op noodoproepen en dat er niets extra gefactureerd mag worden louter om te komen kijken bij een noodoproep.
  • Nieuw is dat er op regelmatige basis samen met de oudere (en zijn familie) overleg moet plaatsvinden over hoe hij het liefst leeft en woont en welke verzorging daarbij nodig is. Bewoners worden meer ‘eigenaar’ van hun woonzorgleefplan en krijgen meer inspraak en keuzevrijheid.
  • In de gebruikersraden van woonzorgcentra en assistentiewoningen kan er op vraag van een bewoner of familielid iemand uit een mantelzorgvereniging of de lokale ouderenraad mee deelnemen om hen te ondersteunen in de dialoog met de voorziening.
  • Het intern reglement mag alleen nog maar gewijzigd worden nadat de gebruikersraad en de familieraad werden geraadpleegd.
  • Bij klachten krijgen bewoners en familieleden het recht om binnen een bepaalde termijn een antwoord te krijgen.

In de praktijk

De Vlaamse Ouderenraad is tevreden met deze aanpassingen, maar blijft tegelijk ook hameren op de essentiële randvoorwaarden die vandaag niet vervuld zijn. De Vlaamse Ouderenraad denkt daarbij aan hogere personeelsnormen, een correcte financiering van de zorgnoden en een aanbod van voorzieningen dat beter afgestemd is op de vraag.  

Daarnaast is het ook van belang dat er regelmatige inspecties gebeuren om te bekijken of woonzorgcentra in de praktijk effectief aan de normen voldoen. Tot slot is het ook nodig om gebruikers beter te informeren over die normen en de rechten die daaraan gekoppeld zijn.

Meer informatie

Meer informatie over de adviespunten van de Vlaamse Ouderenraad en de antwoorden hierop vind je hier terug.

Nog meer weten?

Advies 2019/1 Vlaamse Ouderenraad

Stambesluit

Bijlage Lokale Dienstencentra

Bijlage diensten voor gezinszorg

Bijlage Centra voor dagverzorging en centra voor dagopvang

Bijlage Centra voor kortverblijf

Bijlage Groepen van assistentiewoningen

Bijlage Woonzorgcentra

Bijlage Verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers

Categorie