16 oktober 2011

Advies 2011/3: ‘GOED WONEN van LEVENSbeLANG!’

Omdat het armoedebeleid een verantwoordelijkheid is van verschillende beleidsniveaus heeft de Vlaamse Ouderenraad vanuit zijn rol als adviesraad aan de Ouderenweekcampagne ook een advies gekoppeld. De tekst werd goedgekeurd tijdens de raad van bestuur van de Vlaamse Ouderenraad op 28 september en wordt gedragen door alle lidorganisaties.

Lees meer Download PDF
15 oktober 2011

Advies 2011/2: Aanpassing van het Decreet Ouderenbeleidsparticipatie

Het ontwikkelen en stimuleren van een weldoordacht en breed gedragen lokaal ouderenbeleid vereist de betrokkenheid van de ouderen zelf en van hun organisaties. Naar aanleiding van het nieuw ontwerpdecreet Ouderenbeleidsparticipatie en het goedgekeurde Planlastendecreet wijst de Vlaamse Ouderenraad minister Jo Vandeurzen hierop.

Lees meer Download PDF
14 oktober 2011

Advies 2011/1: Programmatie in de ouderenzorg

Op vraag van minister Jo Vandeurzen schreef de Vlaamse Ouderenraad een advies over de programmatie voor de verschillende ouderenzorgvoorzieningen in Vlaanderen. Op deze manier nemen we deel aan de maatschappelijke discussie betreffende de organisatie van de zorg voor ouderen. Het advies werd voorbereid door de Commissie Welzijn, Gezondheid en Zorg van de Vlaamse Ouderenraad en goedgekeurd tijdens de raad van bestuur van 22 juni.

 

Lees meer Download PDF
11 april 2011

Advies 2010/4: Decreet Lokaal Ouderenbeleid

In dit advies geeft de Vlaamse Ouderenraad vier aanbevelingen voor de herziening van het ‘decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams Ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen’. Het advies werd reeds overgemaakt aan de Coördinerend minister voor Ouderenbeleid.

Lees meer Download PDF
14 december 2010

Advies 2010/3: Beheersovereenkomst VRT 'Een omroep voor allen = een omroep van alle leeftijden’

In 2011 loopt de beheersovereenkomst, die de Vlaamse Regering in 2007 voor een periode van vier jaar met de VRT heeft gesloten, af. Ter voorbereiding van een nieuwe overeenkomst vroeg de Minister van Media de Vlaamse Ouderenraad om advies.

Lees meer Download PDF
06 oktober 2010

Advies 2010/2: Armoede bij ouderen

De Vlaamse Ouderenraad bereidde een advies voor rond ‘Armoede bij ouderen’. Op 1 oktober werd het advies overhandigd aan de Minister van Armoedebestrijding, mevrouw Ingrid Lieten en aan de Coördinerend Minister voor Ouderenbeleid, de heer Jo Vandeurzen.

Lees meer Download PDF
05 oktober 2010

Advies 2010/1: Ontwerp Vlaams Ouderenbeleidsplan 2010-2014

De Vlaamse Ouderenraad werd gevraagd om haar advies te formuleren op het ontwerp Vlaams Ouderenbeleidsplan. In bijlage kunt u het advies nalezen, alsook de toelichting die enkele prioriteiten weergeeft.

Lees meer Download PDF
15 april 2010

Standpunt 2010/1: De verdere ontwikkeling en de financiering van de oudereneducatie

In dit standpunt, dat goedgekeurd werd door de Algemene Vergadering op 24 maart, wordt de noodzaak van een behoorlijke uitbouw van de oudereneducatie, in al haar vormen, benadrukt. Het universele recht op leren - een leven lang - geldt ook voor ouderen.

Lees meer Download PDF
08 Januari 2010

Advies 2009/5: Zorg voor ouderen van vreemde herkomst

Tijdens de Algemene Vergadering van woensdag 16 december 2009 heeft de Vlaamse Ouderenraad een advies inzake de ‘Zorg voor ouderen van vreemde herkomst’ goedgekeurd. De Vlaamse Ouderenraad vraagt de nodige aandacht voor de huidige én de toekomstige zorgnoden en –behoeften van alle ouderen, inclusief de noden van ouderen van vreemde herkomst.

Lees meer Download PDF
10 augustus 2009

Visienota '55-plussers in beweging'

In deze visienota presenteren de Ouderensportfederaties en de sportorganisaties (BLOSO, ISB, VSF) hun gezamenlijke visie op sport en bewegen voor ouderen. Met deze aanbevelingen willen de auteurs kansen creëren voor de ouderen om met meer mensen gezondheidswinst te halen uit sport- en bewegingsactiviteiten.

Lees meer Download PDF