28 Januari 2016

Tien jaar inspraak van ouderen in Vlaams beleid

Nieuwe erkenning Vlaamse Ouderenraad door coördinerend minister Jo Vandeurzen
Op 28 januari 2016 verzamelen beleidsmakers, ouderenorganisaties en pers in het Vlaams Parlement naar aanleiding van de tiende verjaardag van de Vlaamse Ouderenraad. De oprichting van deze adviesraad was een mijlpaal voor het inclusief ouderenbeleid in Vlaanderen. Als inspraakorgaan bundelt het de signalen en voorstellen van ouderen en hun organisaties rond maatschappelijke thema's. Tegelijk geeft coördinerend minister voor ouderenbeleid Jo Vandeurzen op 28 januari de aftrap voor de komende vijf jaar.

Lees meer
17 december 2015

Vlaamse Ouderenraad: "Ouderen slachtoffer van huidige beleids- en besparingsmaatregelen"

Naar aanleiding van de Kamerbespreking van de fiscale compensaties in het kader van de taxshift, uit de Vlaamse Ouderenraad zijn bezorgdheid over de impact van de recente beleids- en besparingsmaatregelen op ouderen. "Niet alleen overstijgen de hogere uitgaven waarmee gepensioneerden geconfronteerd worden ruimschoots de voor hen voorziene compensaties, ook zet de federale regering nu speciaal stappen om te zorgen dat bepaalde fiscale maatregelen ouderen zeker niet ten goede zouden komen. Dit terwijl ze wel ten volle met de stijgende kosten worden geconfronteerd. Onvoorstelbaar", zegt Mie Moerenhout, directeur van de Vlaamse Ouderenraad.

Lees meer
05 augustus 2015

Vlaamse Ouderenraad klaagt gebrek aan duidelijke informatie over nieuwe tarieven De Lijn aan

Vanaf 1 september stopt het algemeen gratis vervoer van De Lijn voor 65-plussers. In de voorbije weken kregen de bijna 1 miljoen 65-plussers met MOBIB-kaart een overschrijvingsformulier in de bus. De Vlaamse Ouderenraad stelt echter vast dat er nog heel wat onduidelijkheid heerst bij ouderen, onder meer over de verlaagde tarieven waar sommige ouderen onbewust recht op hebben, en de meerwaarde van het aankopen van een abonnement. De Vlaamse Ouderenraad vraagt om meer en duidelijkere informatie voor ouderen.

Lees meer
05 november 2014

Vlaamse ouderenorganisaties steunen nationale actiedag op 6 november 2014

De Vlaamse Ouderenraad, in algemene vergadering op 5 november 2014, uit in naam van al zijn lidorganisaties zijn verontwaardiging over de indexsprong die de federale regering wil toepassen op de pensioenen.

De voorziene sociale correcties op de indexsprong zijn ontoereikend, terwijl er ook geen feitelijke verhoging is van de laagste pensioenen, in tegenstelling tot de vroegere beloften.

De Vlaamse Ouderenraad uit zijn solidariteit met de andere generaties die geraakt worden door de aangekondigde maatregelen en ondersteunt hiermee de acties die op 6 november 2014 door een brede groep van maatschappelijke organisaties tegen de onevenwichtige beleidsmaatregelen gevoerd zullen worden.

Wie zijn we?

Lees meer
22 oktober 2014

Kostprijs busabonnement 65-plussers van 0 naar 180 euro?

De Vlaamse Ouderenraad trekt aan de alarmbel over het bedrag dat voorligt voor de abonnementen voor 65-plussers bij De Lijn. In plaats van het gratis abonnement zouden zij voortaan 180 euro moeten betalen. “Vooral ouderen die niet met de wagen rijden en zich minder vlot te voet kunnen verplaatsen, worden voor voldongen feiten geplaatst.” Op vraag van de Vlaamse Ouderenraad is op 25 november een overleg voorzien met het kabinet van Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit.

Lees meer
30 september 2014

Fotodatabank met 'levensechte' beelden van ouderen

De manier waarop ouderen in beeld komen, is vaak eenzijdig negatief of net heel erg positief. Er worden geregeld stereotiepe beelden gebruikt, rimpels rechtgetrokken of tanden gebleached. Vele organisaties en media ervaren een gebrek aan bruikbare, realistische beelden van ouderen. In het kader van de campagne 'Vroeger nadenken over later' van de Koning Boudewijnstichting lanceert de Vlaamse Ouderenraad daarom op 1 oktober 2014, de internationale dag van de ouderen, een online fotodatabank. Pers, organisaties en individuen kunnen gratis gebruik maken van de meer dan 1000 'levensechte' beelden van zestigplussers: van stilistische portretten tot dagdagelijkse activiteiten.

Lees meer
28 juli 2014

Engagement Vlaamse regering voor ouderen zal moeten blijken uit daden

De Vlaamse Ouderenraad heeft het Vlaams regeerakkoord geanalyseerd en wijst in een eerste reactie op de blijvende onduidelijkheden. "Vlaanderen vergrijst, en dat stelt de Vlaamse regering voor serieuze uitdagingen. Of de plannen in dit Vlaams regeerakkoord daar antwoord op bieden, zal vooral afhangen van hun praktische uitwerking en de middelen die daarvoor vrijgemaakt worden", zegt Mie Moerenhout, directeur van de Vlaamse Ouderenraad.

Vlaamse Ouderenraad benadrukt betaalbaar openbaar vervoer

Lees meer
03 mei 2014

Affichecampagne stimuleert ouderen hun stem te laten horen op 25 mei

Op 25 mei 2014, de moeder der verkiezingen, stemmen alle burgers voor het Vlaams, federaal en Europees parlement. Ook de visie en de stem van oudere mensen is daarbij van onschatbaar belang. De Vlaamse Ouderenraad en de vier koepels van woonzorgvoorzieningen vestigen hierop de aandacht met de affichecampagne ‘Ik breng mijn stem zelf uit – jij toch ook?’. De sector zelf toont alvast zijn goede wil met tal van creatieve initiatieven.

Lees meer
21 december 2013

Vlaamse Ouderenraad eist Europees minimumpensioen

In 2010 gingen de lidstaten van de Europese Unie het engagement aan om minstens 20 miljoen Europeanen uit de armoede te halen tegen 2020. Door de eurocrisis lijkt deze ambitie echter volledig ondergesneeuwd en verdwijnen de sociale en ecologische doelstellingen naar de achtergrond.

Vooral naar ouderen toe is dit gebrek aan daadkracht problematisch. In Europa leeft 19,3 procent van de ouderen onder de armoederisicodrempel. Ook in Vlaanderen zijn ouderen nog steeds de leeftijdsgroep met de grootste kans op armoede (19,5 procent). Om dit tegen te gaan zijn dringend meer structurele maatregelen nodig, zoals de uitwerking van een Europees minimumpensioen.

Lees meer
13 december 2013

Vergrijzingsbeleid volgende federale regering moet een positief verhaal worden

Regelmatig verschijnen alarmberichten over de vergrijzing in de pers. Tegelijkertijd groeit de ongerustheid bij de bevolking. Heel wat mensen twijfelen eraan dat hun pensioen, ondanks langer werken, toereikend zal zijn. Daarnaast zijn velen blijkbaar bereid om dure medische behandelingen te ontzeggen aan 85-plussers en terminaal zieken.

De Vlaamse Ouderenraad roept de politieke partijen daarom op om structurele maatregelen te nemen om het vertrouwen in de sociale zekerheid opnieuw te versterken.

In dialoog met zijn 29 lidorganisaties heeft de Vlaamse Ouderenraad alvast de belangrijkste aandachtspunten voor de volgende federale regering opgelijst. Daarbij ziet de adviesraad drie prioriteiten voor het federale niveau.

Lees meer