28 juli 2014

Engagement Vlaamse regering voor ouderen zal moeten blijken uit daden

De Vlaamse Ouderenraad heeft het Vlaams regeerakkoord geanalyseerd en wijst in een eerste reactie op de blijvende onduidelijkheden. "Vlaanderen vergrijst, en dat stelt de Vlaamse regering voor serieuze uitdagingen. Of de plannen in dit Vlaams regeerakkoord daar antwoord op bieden, zal vooral afhangen van hun praktische uitwerking en de middelen die daarvoor vrijgemaakt worden", zegt Mie Moerenhout, directeur van de Vlaamse Ouderenraad.

Vlaamse Ouderenraad benadrukt betaalbaar openbaar vervoer

Lees meer
03 mei 2014

Affichecampagne stimuleert ouderen hun stem te laten horen op 25 mei

Op 25 mei 2014, de moeder der verkiezingen, stemmen alle burgers voor het Vlaams, federaal en Europees parlement. Ook de visie en de stem van oudere mensen is daarbij van onschatbaar belang. De Vlaamse Ouderenraad en de vier koepels van woonzorgvoorzieningen vestigen hierop de aandacht met de affichecampagne ‘Ik breng mijn stem zelf uit – jij toch ook?’. De sector zelf toont alvast zijn goede wil met tal van creatieve initiatieven.

Lees meer
21 december 2013

Vlaamse Ouderenraad eist Europees minimumpensioen

In 2010 gingen de lidstaten van de Europese Unie het engagement aan om minstens 20 miljoen Europeanen uit de armoede te halen tegen 2020. Door de eurocrisis lijkt deze ambitie echter volledig ondergesneeuwd en verdwijnen de sociale en ecologische doelstellingen naar de achtergrond.

Vooral naar ouderen toe is dit gebrek aan daadkracht problematisch. In Europa leeft 19,3 procent van de ouderen onder de armoederisicodrempel. Ook in Vlaanderen zijn ouderen nog steeds de leeftijdsgroep met de grootste kans op armoede (19,5 procent). Om dit tegen te gaan zijn dringend meer structurele maatregelen nodig, zoals de uitwerking van een Europees minimumpensioen.

Lees meer
13 december 2013

Vergrijzingsbeleid volgende federale regering moet een positief verhaal worden

Regelmatig verschijnen alarmberichten over de vergrijzing in de pers. Tegelijkertijd groeit de ongerustheid bij de bevolking. Heel wat mensen twijfelen eraan dat hun pensioen, ondanks langer werken, toereikend zal zijn. Daarnaast zijn velen blijkbaar bereid om dure medische behandelingen te ontzeggen aan 85-plussers en terminaal zieken.

De Vlaamse Ouderenraad roept de politieke partijen daarom op om structurele maatregelen te nemen om het vertrouwen in de sociale zekerheid opnieuw te versterken.

In dialoog met zijn 29 lidorganisaties heeft de Vlaamse Ouderenraad alvast de belangrijkste aandachtspunten voor de volgende federale regering opgelijst. Daarbij ziet de adviesraad drie prioriteiten voor het federale niveau.

Lees meer
18 november 2013

Ouderenweek 2013 schenkt extra aandacht aan ouderen

Op maandag 18 november 2013 gaat de Ouderenweek van start. Tijdens die week bieden tal van ouderenverenigingen, woonzorgcentra, lokale dienstencentra en lokale ouderenadviesraden een uitgebreid programma aan voor de ouderen uit hun buurt.

Waarom een Ouderenweek?

Heel wat ouderen dragen elke dag hun steentje bij aan de samenleving: zij zorgen voor hun kinderen en kleinkinderen, zetten zich in voor mantelzorg en vrijwilligerswerk. Dit wordt te weinig erkend, want vaak worden ouderen enkel gezien als een last.

Lees meer
06 november 2013

Vlaamse Ouderenraad waarschuwt dat ondervoeding bij ouderen onderschat probleem is

Iets meer dan één op de tien Belgische ouderen is ondervoed. Het aantal ouderen dat ondervoed is of een reëel risico heeft om ondervoed te raken, neemt de laatste jaren ook niet af. Dit blijkt zowel uit wetenschappelijke onderzoeken als uit de praktijk van zorgverleners. Het risico op ondervoeding neemt toe met de leeftijd en de verwachte stijging van het aantal ouderen kan dus resulteren in een toename van dit gezondheidsprobleem. Daar komt nog bij dat ondervoeding door ouderen zelf en door hun omgeving meestal niet tijdig wordt onderkend en de gevolgen ervan onderschat worden. In een advies aan minister Vandeurzen vraagt de Vlaamse Ouderenraad dan ook met aandrang meer aandacht voor het probleem van ondervoeding, vooral bij de oudste ouderen.

Lees meerDownload PDF
21 oktober 2013

Vlaamse Ouderenraad tegen leeftijdsafhankelijke gezondheidszorg

De Vlaamse Ouderenraad vindt de resultaten van het onderzoek naar het standpunt van Vlamingen tegenover de gezondheidszorg en de keuzes van de betaalbaarheid onrustwekkend. Professor emeritus Mark Echardus voerde dit onderzoek uit in opdracht van de Socialistische Mutualiteiten. Vier op de tien Vlamingen vindt dat een 85-plusser een ingreep van 50 000 euro niet waard is. De Vlaamse Ouderenraad vindt een gezondheidszorgbeleid dat uitsluit op basis van leeftijd onaanvaardbaar en oordeelt dat dit leeftijdsdiscriminatie is. Leeftijd mag geen criterium zijn om het recht op de terugbetaling van gezondheidszorg te bepalen.

Lees meer
30 september 2013

Leeftijdsvriendelijke gemeente: een hefboom voor actief ouder worden

De Vlaamse Ouderenraad zet in het kader van de jaarlijkse Ouderenweek in op leeftijdsvriendelijke wijken, buurten en gemeenten. De Vlaamse Ouderenraad wil lokale ouderenadviesraden, samen met de ouderenverenigingen, de lokale dienstencentra en de ouderenzorg aanzetten om leeftijdsvriendelijke initiatieven in de gemeente op te starten.

Lees meer
05 juni 2013

Gemotiveerde werknemers werken langer

38 procent van de Belgen wil niet werken tot de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar. Dit blijkt uit de nationale pensioenenenquête van verzekeraar Delta Lloyd Life. Dat terwijl langere loopbanen nodig zijn om de pensioenen betaalbaar te houden. Puur egoïsme van de ouderen?

De Vlaamse Ouderenraad wijst erop dat er tot nu toe hoofdzakelijk maatregelen zijn genomen die vijftigplussers dwingen langer aan de slag te blijven, maar dat er weinig gebeurt om het werken zelf aantrekkelijker te maken. De Vlaamse Ouderenraad pleit voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid en een meer graduele overgang tussen werk en pensioen.

Lees meer
24 april 2013

Help, ik ben bijna 70!

Onder de titel Help, ik ben een 55-plusser (De Standaard van 6 april) pikt nieuwsmanager Karin de Ruyter het niet dat ze als 55-jarige op haar leeftijd wordt aangesproken. Zij weigert terecht om alleen op grond van haar leeftijd te worden benaderd als senior. Die 'bejaardenkorting' krijgt bij het reisbureau. Die volgens Bloso plots niet meer moet sporten maar mag 'sportelen': aangepaste sportactiviteiten zoals curling, petanque of minigolf beoefenen (met koffie en taart toe), tegen een schappelijke prijs en bij voorkeur op een voor werkenden ongeschikt moment. Een senior ook die een pak reclamefolders in de bus krijgt die de weg wijzen naar activiteiten of producten van de 'seniorenmarkt'.

Lees meer