Vergrijzingsbeleid volgende federale regering moet een positief verhaal worden

Vergrijzingsbeleid volgende federale regering moet een positief verhaal worden

Regelmatig verschijnen alarmberichten over de vergrijzing in de pers. Tegelijkertijd groeit de ongerustheid bij de bevolking. Heel wat mensen twijfelen eraan dat hun pensioen, ondanks langer werken, toereikend zal zijn. Daarnaast zijn velen blijkbaar bereid om dure medische behandelingen te ontzeggen aan 85-plussers en terminaal zieken.De Vlaamse Ouderenraad roept de politieke partijen daarom op om structurele maatregelen te nemen om het vertrouwen in de sociale zekerheid opnieuw te versterken.In dialoog met zijn 29 lidorganisaties heeft de Vlaamse Ouderenraad alvast de belangrijkste aandachtspunten voor de volgende federale regering opgelijst. Daarbij ziet de adviesraad drie prioriteiten voor het federale niveau.Allereerst moeten de wettelijke pensioenen versterkt worden. Als enige pensioenpijler die voor iedereen toegankelijk is, moet deze zowel voor de huidige als toekomstige gepensioneerden zorgen voor een adequaat inkomen. Daarvoor is er dringend nood aan een modernisering van de pensioenen, een structurele koppeling aan de welvaart en het verhogen van de minimumpensioenen.Ten tweede zal ook het belang van kwalitatieve en betaalbare zorg in de komende jaren centraal staan. Het opvangen van de economische crisis en de vergrijzing door de zwakste groepen de toegang tot zorg te ontzeggen, is voor de Vlaamse Ouderenraad onaanvaardbaar. Naast de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg zijn ook de sterkere ondersteuning van de mantelzorgers en transparante informatieverstrekking prioritair.Tot slot zijn ook de ouderen zelf een deel van de oplossing voor de vergrijzing. Want ouderen spelen op tal van vlakken een belangrijke maatschappelijke rol: door langer aan het werk te blijven, door de zorg voor partner of kleinkinderen op zich te nemen of door aan vrijwilligerswerk te doen. Door deze en andere vormen van actief ouder worden te ondersteunen, kan de regering het maatschappelijk potentieel van de steeds grotere groep ouderen ten volle inzetten om de uitdagingen van morgen te helpen dragen."De vergrijzing moet opnieuw een positief verhaal worden", zegt Mie Moerenhout, directeur van de Vlaamse Ouderenraad. "Door ouderen een toereikend inkomen te garanderen, de gezondheidszorg betaalbaar te houden en actief ouder worden echt aan te moedigen, kan de volgende federale regering ouderen stimuleren om volwaardig deel te nemen aan de samenleving en de jongere generaties verder te ondersteunen."Het federale memorandum en het bijhorende document met de drie prioriteiten kan je hier raadplegen.Wie zijn we?De Vlaamse Ouderenraad is het officiƫle adviesorgaan voor de Vlaamse overheid inzake ouderenbeleid en het overlegplatform van organisaties van en voor ouderen.