Resultaten derde COVID-19-Gezondheidsenquête

Resultaten derde COVID-19-Gezondheidsenquête

Resultaten derde COVID-19-Gezondheidsenquête

ouderen coronavirus wandelen

Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, lanceerde eind mei de derde COVID-19 gezondheidsenquête. De resultaten zijn inmiddels bekend. We delen de belangrijkste resultaten per thema, toegespitst op ouderen.

Maatregelen

Over het algemeen blijven ouderen de maatregelen beter opvolgen dan jongere leeftijdsgroepen. Ouderen zijn er ook meer van overtuigd dat de opgelegde maatregelen helpen, tenminste als ze strikt opgevolgd worden. Toch geeft ongeveer een kwart van de 65-plussers aan dat hij de sociale bubbelmaatregel niet strikt opvolgt. Ook afstand houden binnen de sociale bubbel wordt niet strikt opgevolgd door een kwart van de ouderen.

Doktersbezoek

65-plussers hebben minder vaak een arts geraadpleegd in het kader van COVID-19 dan jongere leeftijdsgroepen. Ouderen rapporteren ook het minst vaak vermoedelijke en bevestigde besmettingen in hun omgeving.

Financiën

12% van de 65-plussers geeft aan dat hun financiële situatie slechter is sinds de coronacrisis. Dit percentage ligt heel wat lager dan bij jongere leeftijdsgroepen. Bij hen schommelde het percentage tussen 21% en 27%. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het grootste deel van de 65-plussers gepensioneerd is. Hun inkomen is dan ook niet rechtstreeks afhankelijk van hun werksituatie.

2% van de 65-plussers gaf aan tijdens de crisis een tekort aan voedsel te hebben en geen geld te hebben om tijdig meer te kunnen kopen. 5% gaf aan het zich niet te kunnen veroorloven om gezond en evenwichtig te eten. Deze percentages liggen lager dan bij jongere leeftijdsgroepen. Meer dan leeftijd, heeft de samenstelling van het huishouden een grote impact op dit percentage. Zo is de financiële nood bij alleenstaanden hoog (17%).

Sociale gezondheid

Bij alle leeftijdsgroepen daalt de ontevredenheid over de sociale contacten. Bij de 65-plussers geeft 41% aan ontevreden te zijn, waar het in de vorige bevraging nog om 53% ging. Wellicht speelt de versoepeling van de bubbelmaatregel hierbij een rol. Ouderen waren doorheen de crisis steeds het minst ontevreden over hun sociale contacten, te opnzichte van andere groepen.

Wat sociale ondersteuning betreft, valt het op dat het percentage ouderen dat zich slechts beperkt sociaal ondersteund voelt licht stijgt over de verschillende bevragingen heen. Dit ondanks de versoepeling van de sociale contacten. 32% van de mannelijke en 29% van de vrouwelijke 65-plussers rapporteert een beperkte sociale ondersteuning. Deze percentages liggen wel lager dan bij jongere leeftijdsgroepen.

Geestelijke gezondheid

De coronacrisis daagde het mentaal welzijn van ouderen uit, maar er is sprake van een positieve evolutie. Het aantal 65-plussers dat een angststoornis of depressie rapporteert daalde sterk tegenover de vorige bevragingen. Ook slaapproblemen werden onder de loep genomen. 65% van de 65-plussers gaf aan slaapproblemen te hebben, terwijl dat percentage in normale tijden zo’n 36% bedraagt. Dit percentage ligt wel lager dan bij jongere leeftijdsgroepen.

Impact op het leven

Bijna 30% van de 65-plussers geeft aan dat zijn leven heel wat tot helemaal veranderd is door de crisis. Dit percentage ligt een stuk lager dan bij de jongste leeftijdsgroepen. De enquête peilde ook naar de vrees of een terugkeer naar het normale leven een risico inhoudt voor de gezondheid. Deze vrees blijkt een heel stuk groter te zijn bij ouderen dan bij de jongste generaties. Anderzijds schatten 65-plussers het risico om zelf besmet te worden niet zo hoog in. Slechts 8,6% van de ouderen schat dat dit risico hoog tot zeer hoog is. Dit percentage ligt een stuk lager dan bij jongere leeftijdsgroepen.

Meer weten?

Je kunt het rapport van deze derde bevraging inkijken op de website van Sciensano.