Advies 2009/5: Zorg voor ouderen van vreemde herkomst

Advies 2009/5: Zorg voor ouderen van vreemde herkomst

Advies 2009/5: Zorg voor ouderen van vreemde herkomst

Tijdens de Algemene Vergadering van woensdag 16 december 2009 heeft de Vlaamse Ouderenraad een advies inzake de ‘Zorg voor ouderen van vreemde herkomst’ goedgekeurd. De Vlaamse Ouderenraad vraagt de nodige aandacht voor de huidige én de toekomstige zorgnoden en –behoeften van alle ouderen, inclusief de noden van ouderen van vreemde herkomst.

Het advies werd voorbereid door de Werkgroep Multicultureel Samenleven en na raadpleging van de lidorganisaties. U vindt er tien aanbevelingen voor een kwalitatief en intercultureel zorgbeleid in terug.
 
Alle ouderen hebben recht op een kwaliteitsvolle zorgverlening. Zowel de Europese en federale als de Vlaamse, provinciale en lokale overheden kunnen daarin een belangrijke rol spelen. De verschillende overheden kunnen de reële noden erkennen, het debat openen inzake omgaan met diversiteit en diensten en voorzieningen stimuleren om zelf initiatief te nemen om een kwalitatief gepast aanbod te ontwikkelen.
Een kenmerk van een goed Ouderenbeleid is dat het tegemoetkomt aan de noden en behoeften van alle ouderen, dus ook van de ouderen van vreemde herkomst. De Vlaamse Ouderenraad heeft daarom tien aanbevelingen voor een kwalitatief en intercultureel zorgbeleid geformuleerd:
 
  1. Er dient een integraal en inclusief zorgaanbod gegarandeerd te worden dat iedere oudere kwaliteitsvolle maatzorg biedt
  2. Mantelzorg, informele en thuiszorg moeten erkend, gewaardeerd en ondersteund worden
  3. De toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg moeten bevorderd worden
  4. De negatieve beeldvorming van professionele diensten dient aangepakt te worden
  5. De tewerkstelling van personen van vreemde herkomst in zorgberoepen moet worden verhoogd en binnen de opleidingen dient aandacht uit te gaan naar de ontwikkeling van interculturele competenties bij (toekomstige) zorgverleners
  6. Een aangepast, laagdrempelig aanbod cursussen Nederlands als tweede taal voor ouderen van vreemde herkomst dient voorzien te worden
  7. Er is nood aan ruimte om de eigen identiteit, cultuur, religie en/of levensbeschouwelijke overtuiging te beleven
  8. Het is belangrijk om op elk bestuursniveau een diversiteitsbeleid te ontwikkelen en de toegang tot de sociale grondrechten te garanderen
  9. Op elk aangewezen bestuursniveau dienen overleg en communicatie met erkende vertegenwoordigers georganiseerd te worden
  10. Er is nood aan een erkend coördinatie- en expertisecentrum dat instaat voor de systematische bundeling en de overdracht van de bestaande knowhow en de uitwisseling van goede praktijken
 
Een beleid dat migratie enkel vanuit een economische invalshoek bekijkt, heeft geen aandacht voor de maatschappelijke en individuele noden van ouderen van vreemde herkomst. Elk beleid, zowel op Europees, nationaal, provinciaal of lokaal niveau als op het niveau van welzijns‑ en zorgvoorzieningen, dient daarom uit te gaan van een langetermijnvisie. Die langetermijnvisie moet bogen op het principe van gelijke kansen voor iedereen met inachtneming van de in België geldende wetten en regels. Inclusie, participatie aan de samenleving en de visie dat iedere mens, en dus ook iedere oudere – met respect voor zijn of haar eigenheid –recht heeft op een waardig bestaan, staan hierbij centraal. De huidige én toekomstige noden van ouderen (van vreemde herkomst) krijgen daardoor de nodige aandacht, zowel op het gebied van sociale integratie, inkomen, huisvesting, gezondheid en (langdurige) zorg.
 
Onderaan kan je het volledige advies lezen.
Categorie