Wat belooft de nieuwe regering voor ouderen? Onze eerste blik op het federaal regeerakkoord.

Wat belooft de nieuwe regering voor ouderen? Onze eerste blik op het federaal regeerakkoord.

Wat belooft de nieuwe regering voor ouderen? Onze eerste blik op het federaal regeerakkoord.

regeerakkoord regering ouderen de croo

Na 494 dagen onderhandelen is het zover: de nieuwe federale regering is een feit. In 84 bladzijden schetst de regering De Croo haar plannen voor de komende beleidsperiode. In dat akkoord vindt de Vlaamse Ouderenraad verschillende van zijn prioriteiten voor ouderen terug.

“Dat stemt ons hoopvol. Al blijven we toch met vragen zitten. Rond de toegang van ouderen tot geestelijke gezondheidszorg vinden we bijvoorbeeld weinig terug. Ook stellen we vast dat het regeerakkoord rond heel wat ambities nog vaag is.”

Nils Vandenweghe, directeur van de Vlaamse Ouderenraad

Dat de regering een aantal beslissingen uitstelt tot ze nader onderzocht zijn, hoeft niet noodzakelijk een probleem te zijn. Het biedt immers ook kansen tot overleg.

“We hopen dan ook dat de regering mee inzet op een sterke stem van ouderen in het federale beleid. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat die stem meer dan ooit nodig is.”

Nils Vandenweghe

Hieronder onze greep uit de maatregelen die er met het oog op ouderen uitspringen: 

De strijd tegen corona 

De nieuwe regering wil een nieuwe lockdown absoluut vermijden. Daarvoor wil ze werk maken van een strategie waarbij het virus snel en lokaal opgespoord en ingedijkt wordt, terwijl het sociaal leven en de economie beschermd worden. Mits de nodige veiligheidsmaatregelen moeten activiteiten in onze samenleving maximaal kunnen doorgaan. 

Er wordt een langetermijnkader voor nieuwe maatregelen vastgelegd, met aandacht voor kwetsbare groepen. Verder komt er onder meer een algemene coronacommissaris, gerichte doelgroepcommunicatie en psychosociale begeleiding voor de meest kwetsbaren en het zorgpersoneel.  

Investeren in gezondheidszorg 

Aan het begin van de legislatuur wordt 1,2 miljard geïnvesteerd in de gezondheidszorg. Het grootste deel daarvan is gereserveerd voor de versterking van het zorgpersoneel. Daarnaast kan ook de geestelijke gezondheidszorg rekenen op extra budget. De eerste prioriteit is de terugbetaling van psychologische zorgen. Over de uitbreiding van de netwerken geestelijke gezondheidszorg naar 65-plussers kunnen we in het regeerakkoord helaas niets terugvinden. Wel worden voor personen met jongdementie de mogelijkheden van een specifiek zorgtraject onderzocht.  

Hogere pensioenen en langer werken aanmoedigen 

Het minimumpensioen wordt geleidelijk opgetrokken richting € 1 500 netto voor wie een loopbaan van 45 jaar achter de rug heeft. Werkte je minder jaren, dan zal je minimumpensioen in dezelfde verhouding lager liggen. Daarnaast wil de regering ook de pensioenen die boven het minimum liggen verbeteren, via een verbeterde vervangingsratio en hoger pensioenplafond. Ook voor de pensioenen van zelfstandigen worden verbeteringen gepland. 

Tegelijk wil de regering mensen aanmoedigen om langer te werken. Daarvoor wil ze onder andere het deeltijds pensioen invoeren, waarbij je deeltijds werkt, en deeltijds pensioeninkomen krijgt. Er komt ook opnieuw een pensioenbonus, die mensen aanmoedigt om langer te blijven werken. Deze zal je krijgen van zodra je in aanmerking komt voor het vervroegd pensioen. 

Armoedebestrijding 

Op vlak van armoedebestrijding trekt de regering de uitkeringen verder op naar de armoedegrens. Inhoudelijk wordt er onder andere gefocust op energie- en waterarmoede en gezondheidsschulden. De regering wil de energiefactuur betaalbaar houden, en onderzoekt of een uitbreiding van de doelgroep voor het sociaal energietarief kan binnen de Europese wetgeving. Ook wil de regering psychologische hulp voor mensen in armoede toegankelijker maken. 

Digitalisering 

Zelf wil de regering sterk inzetten op digitalisering. In de eerste plaats door alle dienstverlening vanuit de overheid standaard digitaal toegankelijk te maken. Garanderen dat de publieke dienstverlening ook voor personen met weinig digitale vaardigheden toegankelijk is, is wel een belangrijk aandachtspunt. Voorts wil de regering het elektronisch betalen fors uitbreiden. Hoewel cash-betalingen niet worden afgeschaft, is het wel de bedoeling om cash drastisch te verminderen.  

Om iedereen de kans te geven deel te nemen aan de digitale maatschappij, zal de regering het sociaal tarief voor internet en telefonie hervormen. Daarbij onderzoekt de regering ook of het sociaal tarief automatisch toegekend kan worden. Verder wil de regering ook de digitale vaardigheden van burgers verbeteren. 

Discriminatie en mensenrechten 

Er komt een interfederaal actieplan tegen alle vormen van discriminatie. Daarbij kijkt de regering ook naar discriminatie op de arbeidsmarkt, van aanwerving tot het einde van de loopbaan. Unia zal daarbij haar rol ten volle blijven spelen. Tegelijk wil de regering werk maken van een performant mensenrechteninstituut, waarbij ook een procedure voorzien wordt om als burger klacht in te dienen. 

Verder komt er een actieplan universele toegankelijkheid, dat als doel heeft om zowel de openbare ruimte als de publieke dienstverlening voor iedereen toegankelijk te maken. 

En wat met inspraak? 

De nieuwe regering wil burgers meer betrekken bij de politiek, en trekt daarbij sterk de kaart van de nieuwe participatievormen. Zo wordt het burgerinitiatief mogelijk gemaakt, waarlangs burgers via petitie beleidsvoorstellen kunnen voordragen bij het parlement, en wil men werken met burgerpanels die aanbevelingen kunnen uitwerken voor het parlement. 

Tegelijk mag het duidelijk zijn dat veel van de opgesomde maatregelen een belangrijke impact hebben op het leven van ouderen. Voor de Vlaamse Ouderenraad is het dan ook belangrijk dat er ook gekeken wordt naar hoe de structurele inspraak van ouderen in onderwerpen als pensioenen, digitalisering en gezondheidszorg versterkt kan worden. Naast de nieuwe initiatieven moet daarom ook ingezet worden op een sterk structureel kanaal waarlangs ouderen hun stem kunnen laten klinken op federaal niveau. De huidige rol en werking van de Federale Adviesraad voor Ouderen moet daarbij grondig bekeken worden, in dialoog met de betrokken ouderen en hun organisaties.

 

We blijven nieuwe regeringsbeslissingen op de voet volgen en houden je op de hoogte.

Meer informatie

Het volledige regeerakkoord kan je hier lezen.