Advies 2015/1: Het gratis abonnement van De Lijn voor personen met een handicap

Advies 2015/1: Het gratis abonnement van De Lijn voor personen met een handicap

Advies 2015/1: Het gratis abonnement van De Lijn voor personen met een handicap

Sinds 1 februari 2015 is het nieuwe tariefsysteem van De Lijn van kracht. Concreet betekent dit voor 65-plussers dat het gratis abonnement vanaf 1 september 2015 verdwijnt. Enkel personen met een handicap, oud-strijders en oorlogsinvaliden reizen vanaf dan nog gratis. Ouderen die zich voor hun 65ste verjaardag inschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of een Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB) ontvangen, worden door De Lijn beschouwd als persoon met een handicap. Voor de andere 65-plussers met een beperking is er nog geen oplossing.

De Vlaamse Ouderenraad heeft op eigen initiatief een advies opgesteld om de ongunstige effecten op de mobiliteitskansen en participatiemogelijkheden van ouderen ten gevolge van deze besparingen aan te kaarten.

De Vlaamse Ouderenraad wenst dat de Vlaamse regering een leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid zal uitwerken, zoals vooropgesteld in het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019. Hierdoor kunnen ouderen die een handicap oplopen na 65 jaar op een gelijkwaardige manier ondersteund worden als personen die op een jongere leeftijd een beperking oplopen. Elke persoon met een handicap heeft recht op gelijkwaardige ondersteuning voor het bereiken van een maximale zelfstandigheid en een volwaardige participatie aan de samenleving. Het openbaar vervoer speelt hierbij dan ook een cruciale rol. Tot op heden kunnen 65-plussers met een nieuwe handicap omwille van hun leeftijd via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) geen ondersteuning krijgen.Het wegwerken van de historische leeftijdsgrens van 65 jaar zal vermoedelijk nog geruime tijd in beslag nemen en zal naar alle waarschijnlijkheid niet haalbaar zijn tegen 1 september 2015, de datum waarop 65-plussers moeten betalen voor een abonnement. De Vlaamse Ouderenraad wenst dat er in tussentijd via andere kanalen gratis vervoersbewijzen toegekend worden aan elke 65-plusser die als ‘persoon met een handicap’ beschouwd kan worden. Het advies reikt daartoe een aantal pistes aan.

Als officieel adviesorgaan van de Vlaamse regering gaat de Vlaamse Ouderenraad met genoegen in op een uitnodiging tot overleg met minister Vandeurzen betreffende het gratis openbaar vervoer voor ouderen met een handicap.Het volledige advies vindt u hieronder in bijlage.

 

Categorie