Nieuw advies over mensenrechten van ouderen

Nieuw advies over mensenrechten van ouderen

Nieuw advies over mensenrechten van ouderen

Advies 2023/1 over een VN-Conventie voor de mensenrechten van ouderen
ouderenrechten

De Vlaamse Ouderenraad stelt in een nieuw advies het belang van een VN-verdrag voor de mensenrechten van ouderen op scherp. We vragen de Vlaamse en federale regering om het Belgische standpunt over het belang van zo’n specifiek verdrag te herzien. En dat ons land een trekkersrol opneemt in de realisatie en bescherming van de mensenrechten van ouderen die zich in een bijzonder kwetsbare situatie bevinden.

Wereldwijde discriminatie van ouderen 

Ouderen vormen zowel in België als wereldwijd een belangrijke en steeds groter wordende groep in de samenleving. Geschat wordt dat in 2050 1,5 miljard mensen ouder dan 65 jaar zullen zijn en daarmee een zesde van de wereldbevolking zullen uitmaken. 1 op 4 Europeanen zal dan 65-plus zijn. En die steeds groter wordende groep wordt steeds vaker geconfronteerd met negatieve opvattingen, uitsluiting en discriminatie.  

Ageïsme of leeftijdsdiscriminatie wordt in veel gevallen ook 'normaal’ bevonden. Dat zorgt ervoor dat ouderen vaak achtergesteld worden en dat er structurele gebreken zijn in de realisatie en bescherming van hun mensenrechten. Daardoor zijn ze vaak extra kwetsbaar bij crisissen, zoals een pandemie, oorlog of natuurrampen.  

Ouderen zijn onzichtbaar  

Binnen het huidige mensenrechtenkader blijven ouderen relatief onzichtbaar. De universele mensenrechten zijn heel algemeen, waardoor ze weinig houvast bieden voor de uitdagingen waarmee ouderen geconfronteerd worden. Zo lezen we bijvoorbeeld nergens een expliciet verbod op discriminatie op basis van leeftijd. En hoewel ouderen ook het slachtoffer kunnen worden van geweld, verwaarlozing, uitbuiting en misbruik, vinden we in het huidige mensenrechtenkader niets terug over bescherming tegen ouderenmisbehandeling.  

Steeds meer experten, zoals de Hoge VN-Commissaris voor de Mensenrechten, zijn daarom grote voorstander van een specifiek VN-verdrag voor de mensenrechten van ouderen. Dat bestaat bijvoorbeeld al voor kinderen en voor personen met een handicap.  

Wat vragen we aan onze regeringen? 

Tot op heden sprak België zich binnen de VN enkel uit voor een betere naleving van die bestaande verdragen, maar niet over de uitwerking van een apart verdrag voor de mensenrechten van ouderen. Een gemiste kans.  

De Vlaamse Ouderenraad is van mening dat België, als lid van de VN-Mensenrechtenraad, een trekkersrol moet spelen in dit belangrijke dossier. Een specifiek verdrag voor ouderen heeft namelijk heel wat voordelen, die we beschrijven in het advies.

Lees het advies

Ontdek ons volledige advies over een VN-verdrag voor de mensenrechten van ouderen hier.