Ouderenmis(be)handeling beter aanpakken in België

Ouderenmis(be)handeling beter aanpakken in België

Ouderenmis(be)handeling beter aanpakken in België

Ouderenmis(be)handeling

Wereldwijd wordt naar schatting één op de zes mensen van 60 jaar of ouder mis(be)handeld, maar slechts één op de 24 gevallen zou worden gemeld. In ons land probeerde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) na te gaan wat de detectie en een betere aanpak van ouderenmis(be)handeling belemmert. Het publiceert een gedetailleerd rapport met voorstellen voor verbetering, en een stappenplan voor alle professionals die met ouderen werken. Het rapport moet hen een leidraad bieden bij de vragen die ze moeten stellen en de houding die ze moeten aannemen als ze mis(be)handeling vermoeden. 

Verbeterpistes

  • Om de detectie en aanpak van ouderenmis(be)handeling te verbeteren, ontwikkelde het KCE een stappenplan voor de hulp- en zorgverleners.
  • De eerstelijnsprofessionals van de zorg - en hulpverlening en van politie en justitie moeten beter worden opgeleid over ouderenmis(be)handeling, over de mogelijkheden om het beroepsgeheim op te heffen en de wettelijke maatregelen.
  • De wetgeving moet voor professionals meer expliciet de mogelijkheid voorzien om ouderenmis(be)handeling te melden bij politie, justitie en gespecialiseerde organisaties.
  • De verschillende toegangspoorten voor slachtoffers van mis(be)handeling (organisaties of diensten die gespecialiseerd zijn in mis(be)handeling, vrederechters, intersectorale initiatieven zoals Family Justice Centres) moeten worden versterkt en toegankelijker worden gemaakt. Er moeten referentiepersonen inzake mis(be)handeling worden voorzien, en er moet meer gebruik worden gemaakt van ondersteuning van ouderen bij strafprocedures.
  • Er moet een geïntegreerd klachtenbeleid worden uitgewerkt zodat klachten tegen een zorgverlener of over de kwaliteit van zorg op een eenvoudige manier aan één instantie kunnen worden gemeld. Deze instantie kan voor verdere afhandeling verder verwijzen naar de meest geschikte (lokale) organisatie/dienst.
  • Zowel in instellingen voor residentiële zorg en opvang van oudere personen als in de thuiszorg en - hulp moeten praktijken worden aangemoedigd die de rechten en waardigheid van de ouderen respecteren, met de nadruk op goede zorg. Hun werking en financiering en de verbetering van de kwaliteitsopvolging van hun zorg moet om die reden worden herzien.
  • De samenleving als geheel en haar beleidsmakers moeten meer (en herhaaldelijk) worden gesensibiliseerd over de problematiek van mis(be)handeling, leeftijdsdiscriminatie en de buitensporige belasting van mantelzorgers. Uiteindelijk moet dit leiden tot een mentaliteitsverandering en tot initiatieven ter ondersteuning en versterking van de zorg- en hulpsector voor ouderen.
  • De ondersteuning van onderzoek en het verzamelen van gegevens over het onderwerp zijn essentieel om de doeltreffendheid van de initiatieven te evalueren en om een kwaliteitsbeleid te voeren.

Meer informatie

Lees hier meer info over de verbeteringen die nodig zijn.

Geïnteresseerd in het volledige rapport?