Het palliatief debat: eindrapport

Het palliatief debat: eindrapport

Het palliatief debat: eindrapport

palliatief debat

De afgelopen maanden startte Kom op Tegen Kanker met een breed maatschappelijk debat over levenseindezorg. Kleine groepjes van mensen kwamen online samen om ideeën en suggesties rond palliatieve zorg uit te wisselen. Die gesprekken resulteerden in een rapport dat afgelopen week werd gepubliceerd.

Burgerforum

Het rapport is het resultaat van een uitgebreid traject. Niet enkel experten konden hun mening geven, er werd ook actief ingezet op maatschappelijk debat en een burgerforum kreeg de kans om na te denken over de toekomst van palliatieve zorg in Vlaanderen.

Het divers samengestelde panel bestond uit 24 mensen die om uiteenlopende redenen erg gemotiveerd waren om hun mening over palliatieve zorg te delen. Gedurende 3 weekends discussieerde het burgerforum over palliatieve zorg om uiteindelijk te komen tot een aantal conclusies en beleidsaanbevelingen.

Beleidsaanbevelingen

Ingedeeld in verschillende thema’s schuift het rapport heel wat beleidsaanbevelingen naar voor.

  1. Palliatieve zorg voor iedereen toegankelijk maken: palliatieve zorg is een basisrecht, er moeten dan ook inspanningen gedaan worden om die toegang te verzekeren.
  2. Het palliatief zorgtraject verbreden en verdiepen: palliatieve zorg wordt te eng geïnterpreteerd. De focus ligt op levenseindezorg, in plaats van op levenskwaliteit.
  3. Palliatieve zorg toekomstgericht organiseren: kwaliteitsvolle palliatieve zorg vraagt in de eerste plaats om maatwerk, om zorg afgestemd op de zorgvraag. Daarnaast zijn ook samenwerking en een goede coördinatie onontbeerlijk.
  4. Focus leggen op maatwerk en zelfregie: de palliatieve patiënt zit zelf aan het stuur van zijn zorg en moet kunnen rekenen op de nodige ondersteuning om die controle te allen tijde volledig in handen te houden.
  5. Zelfbeschikking mogelijk maken en eerbiedigen: iedereen moet kunnen leven met de gemoedsrust dat hun wensen zullen worden nagekomen.
  6. Inzetten op sensibilisering, informatie en communicatie: er moet meer bewustwording zijn in de samenleving over palliatieve zorg, maar ook in de zorgrelatie moet er op een open en heldere wijze over palliatieve zorg gesproken worden.
  7. Beter opleiden en vormen om te komen tot een hogere kwaliteit van (ver)zorgen: de kennis over palliatieve zorg onder zorgprofessionals is ontoereikend, inzetten op opleiding en vorming is dan ook nodig.

Vlaams Actieplan

Het Vlaamse regeerakkoord kondigde een Vlaams actieplan aan rond vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg. Volgens Kom op Tegen Kanker kan het palliatief debat een beslissende voorzet geven voor dit actieplan. Ook de Vlaamse Ouderenraad kijkt uit naar de verdere stappen die de regering zal nemen in de realisatie van dit plan.

Meer weten?