Standpunt 2008/2: Onderhoudsplicht

Standpunt 2008/2: Onderhoudsplicht

Standpunt 2008/2: Onderhoudsplicht

Reeds jaren wordt in verschillende kringen gediscussieerd over de onderhoudsplicht van kinderen t.a.v. hun ouders.

In verschillende memoranda heeft het OOK, en later de Vlaamse Ouderenraad, enkel gemeenschappelijk het standpunt ingenomen dat de onderhoudsplicht in alle gemeenten identiek moest worden toegepast en dat het grensbedrag fors verhoogd diende te worden zodat de maatregel niet van toepassing zou zijn op de doorsnee-inkomens.
 
Ondertussen kregen de gemeenten de vrije keuze tot het al of niet hanteren van de onderhoudsplicht, maar de terugvorderingsschaal werd eenvormig. Begin 2007 werd in een ministerieel besluit geregeld dat de dagprijs in een rusthuis minimaal de huisvesting en de verzorging dient te dekken. Deze veranderingen waren de aanleiding om binnen de Vlaamse Ouderenraad te zoeken naar een nieuw gemeenschappelijk standpunt.
 
Op basis van de nieuwe dagprijselementen werd een concreet voorstel opgemaakt van de kostprijselementen die teruggevorderd mogen worden.
  1. Personen die een rusthuis buiten categorie verkiezen, worden bij de ondertekening van het contract op de hoogte gebracht welke de maximale grens is waarvoor het OCMW kan tussenkomen. Alles boven deze grens is voor eigen rekening of voor de familieleden. Hiervan wordt het wettelijk gegarandeerd zakgeld afgetrokken (€ 75 per maand). Hetzelfde principe geldt voor ‘luxekamers’ die naast ‘gewone’ kamers in sommige rusthuizen aangeboden worden.
  2. Bij de andere rusthuizen kan terugvordering in hoofdzaak gebeuren voor individuele keuzes van de rusthuisbewoner en niet meer voor kosten waar de algemene solidariteit tekort schiet (vooral RIZIV).
  3. Maandelijks maakt het rusthuis een duidelijk overzicht van de kostprijs van de individuele keuzen van de rusthuisbewoner. Hiervan wordt het wettelijk gegarandeerd zakgeld afgetrokken (€ 75). Het restbedrag kan teruggevorderd worden van de kinderen, volgens de actuele uniforme terugvorderingsschaal.
  4. De gemeenten kunnen niet meer individueel beslissen om de onderhoudsplicht af te schaffen. Ze passen de uniforme terugvorderingsschaal toe.
Dit standpunt werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 26 maart 2008. We noteren hierbij dat S-Plus voorstander blijft van de vrije keuze van de gemeenten om de onderhoudsplicht al dan niet toe te passen.
 
De volledige tekst van het standpunt kan je hieronder lezen.
Categorie