Advies 2008/2: Voorontwerp Ouderenzorgdecreet

Advies 2008/2: Voorontwerp Ouderenzorgdecreet

Advies 2008/2: Voorontwerp Ouderenzorgdecreet

Minister Vanackere vroeg het advies van de Vlaamse Ouderenraad bij het voorontwerp van ouderenzorgdecreet.

Dit decreet zal het bejaardendecreet van 1985 vervangen en regelt het residentieel wonen van ouderen.
 
Vlaamse Ouderenraad onderschrijft opzet nieuw Ouderenzorgdecreet
 
Om tegemoet te komen aan de nieuwe maatschappelijke noden en ontwikkelingen dient het Ouderenzorgbeleid te worden bijgestuurd. Het huidig beleid was gebaseerd op het bejaardendecreet dat dateert van 1985. De woon-, leef- en zorgbehoeften van ouderen zijn ondertussen aanzienlijk veranderd. Er was dus dringend nood aan een vernieuwd concept.
 
Minister Steven Vanackere vroeg hiervoor advies aan de Vlaamse Ouderenraad. De 31 ouderenorganisaties, die op korte tijd geraadpleegd werden, onderschrijven zeker het opzet van het decreet.
 
Belangrijke punten in het decreet zijn: zorg op maat, bevorderen van de samenwerking, toezicht op het naleven van kwaliteitseisen, de wisselwerking en samenwerking tussen de residentiële ouderenzorg en de thuiszorg.
 
De woonzorgcentra en assistentiewoningen zijn alternatieven voor het rusthuis, RVT en serviceflats voor 65-plussers. De woonzorgcentra kunnen hun zorgverlening beschikbaar stellen voor niet-bewoners zowel binnen als buiten het woonzorgcentrum. Bovendien worden de centra meer geïntegreerd in de buurt. De nadruk komt te liggen op het woon- en leefklimaat. Nieuw is dat bewoners van assistentiewoningen zorgzekerheid krijgen waardoor ze er meestal kunnen blijven wonen als ze meer zorg nodig hebben.
De zorgnetwerken en zorgassistenten die de zorgbehoefte van de bewoners opvolgen, zijn beloftevolle initiatieven.
 
Om al deze vernieuwende concepten waar te maken, wijst de Vlaamse Ouderenraad erop dat hiervoor bijkomende middelen moeten vrijgemaakt worden. Het geld voorzien vanuit de federale regering zal niet volstaan. Vlaanderen zal dus met geld over de brug moeten komen. Bovendien zal extra personeel moeten ingezet worden om de continuïteit en de kwaliteit van de zorg te garanderen, ook in satellietafdelingen.
 
Om van het decreet een succesverhaal te maken dat tegemoet komt aan de behoeften van de ouderen die zorgbehoevend zijn, zal de invulling en de concrete uitwerking duidelijk en werkbaar moeten worden in de uitvoeringsbesluiten. De Vlaamse Ouderenraad pleit er dan ook voor dat het decreet en de uitvoeringsbesluiten nog voor het einde van deze regeerperiode worden afgewerkt en goedgekeurd.
 
In bijlage kan je het volledige advies raadplegen.
Categorie