Resultaten zevende COVID-19-Gezondheidsenquête

Resultaten zevende COVID-19-Gezondheidsenquête

Resultaten zevende COVID-19-Gezondheidsenquête

social distance

Tussen 10 en 20 juni 2021 namen bijna  dan 18.000 personen deel aan de 7e COVID-19-Gezondheidsenquête van Sciensano. De Vlaamse Ouderenraad licht enkele belangrijke bevindingen uit het rapport toe, met bijzondere aandacht voor de resultaten bij ouderen.

Familiaal en sociaal leven

40% van de 65-plussers geeft aan nog steeds een negatieve impact van corona op het familiaal leven te ondervinden. Toch ligt dit hoge percentage nog iets lager dan het algemene gemiddelde bij de volwassen bevolking, dat 45% bedraagt.

Ook op het ruimere sociaal leven blijft corona een negatieve impact hebben, 81% van de respondenten geeft dit aan. Bij de 65-plussers gaat het om 73%, een percentage dat een stukje lager ligt dan bij jongere leeftijdsgroepen. Specifiek voor vrijetijdsactiviteiten en reizen spreekt respectievelijk 68% en 67% van de 65-plussers over een negatieve impact, dit ligt opnieuw lager dan bij jongere leeftijdsgroepen.

Verder geeft nog 21% van de 65-plussers aan ontevreden te zijn over de sociale contacten. Hier zien we een positieve evolutie ten opzichte van de vorige bevraging in maart 2021. Toen gaf nog 57% van de 65-plussers aan ontevreden te zijn over sociale contacten. Positief is ook dat opnieuw meer ouderen sociale steun ervaren. Waar in maart nog 33,5% van de 65-plussers aangaf zwakke sociale steun te ervaren, gaat het in de laatste bevraging om 23%.

Ten slotte zijn ook de cijfers met betrekking tot eenzaamheid positief geëvolueerd. Bij 17% van de 65-plussers was in juni sprake van ernstige eenzaamheid, dat is 10% minder dan bij de vorige bevraging.

Lichamelijke gezondheid

Ook op vlak van lichamelijke gezondheid blijft de negatieve impact van de coronacrisis doorwerken. Zo rapporteren 65-plussers een negatieve impact op gezondheid en zorg (22%), lichaamsbeweging (36%), voedingsgewoonten (17%), lichaamsgewicht (33%). Toch blijkt de impact bij ouderen minder sterk is dan bij jongere leeftijdsgroepen.

Meer weten

Het volledige rapport kan je downloaden via de website van Sciensano.